2017. október 18., szerda

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. FCC Magyarország Kft. Gyál, Kőrösi út 53. hulladékkezelés és ártalmatlanítás, egységes környezethasználati engedély, módosítás
  2. Readymix Hungária Kft. Kiskunlacháza és Délegyháza , bányatelkek összevonásának környezeti hatásvizsgálati eljárása
  3. VINIL-MIX Kft. 1151 Bp. Károlyi Sándor utca 113. nem veszélyes hulladékhasznosító telep, előzetes vizsgálati eljárás
  4. HOFFER Acélöntő és Szolgáltató Kft. egységes környezethasználati engedélye – hivatalból történő visszavonás
  5. Adás-vétel - Miszla hrsz.: 0200/1

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Osztály: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér utca 1.

Telefon: 0622514300

Fax: 0622313564

E-mail cím: kornyezetvedelem[kukac]fejer.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Hornich Zsuzsa, dr. Majer Andrea

Telefon: 0622514300

Fax: 0622313564

E-mail cím: kornyezetvedelem[kukac]fejer.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér utca 1.

Kérelmező

Neve: E.ON Zrt.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: FE-08/KTF/5887-1/2017

Iktatási szám: FE-08/KTF/5887-4/2017

Kifüggesztés időpontja: 2017. július 28.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. július 27.

Kifüggesztés helye: FMKH SZJH, Székesfehérvár Hosszúsétatér u. 1.

A hirdetmény tárgya: Aba 078/45 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása tárgyában előzetes vizsgálati eljárás indult

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: villamos aba előzetes fmkh vizsgálat

Törzsszöveg

KÖZLEMÉNY

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) FE-08/KTF/5887/2017. ügyiratszámon, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 13.) kérelme és a mellékelt előzetes vizsgálati dokumentáció alapján 2017. július 26-án FE–08/KTF/5887/2017. ügyiratszámon a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. számú mellékletének 76. pontja (Villamos vezeték – amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe – légvezeték 20 kV-tól) és 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján előzetes vizsgálati eljárás indult.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (7) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében az alábbi közleményt adom ki:

Az eljáró Hatóság megnevezése:
Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Székhelye: Székesfehérvár, Honvéd u. 8.

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Elérhetősége: Levélcím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 137.
Telefon: 06-22-514-300, telefax: 06-22-313-564,
E-mail cím: kornyezetvedelem@fejer.gov.hu
Honlap cím: http://kdtktvf.zoldhatosag.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8.30-12.00
Szerda: 8.30-12.00 és 13.00 – 15.30
Péntek: 8.30 – 12.00
Kedd, Csütörtök: nincs ügyfélfogadás!

Az ügy tárgya: Aba, 078/45 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárás

Az ügy rövid ismertetése:
A tervezett tevékenység célja az Aba 078/45 helyrajzi számú ingatlan villamos energiával történő ellátása, melyhez új oszloptranszformátor állomás és az azt betápláló 22 kV-os szabadvezeték építése szükséges. A hálózatépítés során 3x50 mm2 AASC szabadvezeték épül 1459 m nyomvonalhosszban, 16 db áttört gerincű vasbeton oszlop beépítésével. A tervezett építés időpontja: 2017. IV. negyedév.

A vélelmezett hatásterület kiterjedése:
Aba 3029, 3030/1, 3030/2, 3032, 3033, 3034/2, 3035, 3036, 3037/1, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3048, 3049, 3056/1, 3058, 3059/2, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 052, 050/3, 050/4, 050/5, 050/6, 050/7, 050/8, 050/10, 050/11, 049, 048/11, 048/10, 048/5, 048/4, 048/3, 048/2, 051, 053, 054/1, 054/2, 054/3, 054/4, 054/5, 054/6, 054/7, 054/8, 054/9, 054/10, 054/11, 054/12, 054/13, 054/20, 054/21, 054/22, 078/11, 078/45, 074/1, 075/2, 0581 hrsz. alatti ingatlanok.

Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja alapján a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a Környezetvédelmi Hatóság közleményének megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatóságon észrevételt lehet tenni.

A kérelem és mellékleteinek nyomtatott példánya előzetes egyeztetés alapján a Környezetvédelmi Hatóságon, valamint Aba Város Önkormányzat Jegyzőjénél tekinthető meg, illetve a Környezetvédelmi Hatóságon érhető el elektronikus formában. A Környezetvédelmi Hatóság intézkedett a kérelemnek és mellékleteinek a honlapján történő közzétételéről.

A Ket. 15. § (1) bekezdése első fordulata értelmében ügyfél az a természetes személy vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti.

A Ket. 15. § (3) bekezdés második fordulata alapján az (1) bekezdésben foglaltak vizsgálata nélkül ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

A Ket. 15. § (5) bekezdése szerint, meghatározott ügyekben jogszabály ügyféli jogosultságokat, illetve ügyféli jogállást biztosíthat azoknak a civil szervezeteknek, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul.

A Ket. 15. § (5a) bekezdése szerint, a hatósági eljárásban azokat a civil szervezeteket, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul, az eljárás során megilleti a nyilatkozattételi jog. A nyilatkozat az eljáró hatóságot nem köti.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban Kvt.) 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban szereplő szervezeteket a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint eljárva jelen közlemény elektronikus úton történő megküldésével értesítem.

Felhívom a figyelmet, hogy a szervezet ügyféli jogállását alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének Környezetvédelmi Hatóságra történő benyújtásával igazolhatja.

Felhívom figyelmét, hogy a hatósággal történő kapcsolattartás lehetséges formáit – figyelemmel a Ket. 171/B. §-ra - a Ket. 28/A. § (1) bekezdése szabályozza, eszerint a hatóság:
a) írásban
aa) postai úton,
ab) írásbelinek minősülő elektronikus úton, ideértve a telefaxot,
ac) személyesen átadott irat útján,
ad) kézbesítési meghatalmazott útján,
ae) a hatóság kézbesítője útján,
af) kézbesítési ügygondnok útján,
ag) hirdetményi úton, vagy
b) szóban
ba) személyesen
bb) hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont, vagy
c) írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton
a Ket.-ben meghatározott feltételekkel tart kapcsolatot az ügyféllel.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról is, hogy a Környezetvédelmi Hatóságon – Hornich Zsuzsa és dr. Majer Andrea ügyintézővel történő egyeztetés szerinti helyen és időben – az eljárás bármely szakaszában betekinthetnek az eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti. Az iratbetekintésre vonatkozó további, részletes szabályokat a Ket. 68-69/B. §-ai tartalmazzák.

A Környezetvédelmi Hatóság által hozható döntések:
a) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
b) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
- ennek tényét rögzíti és – a következő bekezdésben foglaltak kivételével – megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
- ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni.

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. 07. 28.

Székesfehérvár, 2017. 07. 27.

Dancs Norbert
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából

Kneifel Róbert
környezetvédelmi osztályvezető

A Közlemény és melléklet csatolva megtalálható: http://kdtktvf.zoldhatosag.hu/go.php?b3a073d638a5a2d7

Csatolmányok:

Előzetes Aba 2017.zip