2017. október 18., szerda

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. FCC Magyarország Kft. Gyál, Kőrösi út 53. hulladékkezelés és ártalmatlanítás, egységes környezethasználati engedély, módosítás
  2. Readymix Hungária Kft. Kiskunlacháza és Délegyháza , bányatelkek összevonásának környezeti hatásvizsgálati eljárása
  3. VINIL-MIX Kft. 1151 Bp. Károlyi Sándor utca 113. nem veszélyes hulladékhasznosító telep, előzetes vizsgálati eljárás
  4. HOFFER Acélöntő és Szolgáltató Kft. egységes környezethasználati engedélye – hivatalból történő visszavonás
  5. Adás-vétel - Miszla hrsz.: 0200/1

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Osztály: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér utca 1.

Telefon: 0622514300

Fax: 0622313564

E-mail cím: kornyezetvedelem[kukac]fejer.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Király Jánosné, Dr. Somlai Ildikó

Telefon: 0622514300

Fax: 0622313564

E-mail cím: kornyezetvedelem[kukac]fejer.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér utca 1.

Kérelmező

Neve: VIZITERV Consult Kft.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: FE-08/KTF/5889-1/2017

Iktatási szám: FE-08/KTF/5889-6/2017

Kifüggesztés időpontja: 2017. augusztus 03.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. augusztus 02.

Kifüggesztés helye: FMKH SZJH, Székesfehérvár Hosszúsétatér u. 1.

A hirdetmény tárgya: Balaton levezető rendszer korszerűsítése tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárás

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: levezető balaton előzetes fmkh vizsgálat

Törzsszöveg

KÖZLEMÉNY

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.) megbízásából eljáró, VIZITERV Consult Kft. (1149 Budapest, Angol u. 32.) által 2017. július 26. napján a Balaton levezető rendszer korszerűsítésének tárgyában benyújtott kérelem és az ÖKO Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. (1013 Budapest, Attila út 16.) által készített előzetes vizsgálati dokumentáció alapján FE–08/KTF/5889/2017. ügyszámon előzetes vizsgálati eljárás indult a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján.

A beruházást a Kormány a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet 1. melléklet 13. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. A tervezett beruházás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletének 39. pontjában is szerepel.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (7) bekezdése, valamint a R. 3. § (3) bekezdése értelmében az alábbi közleményt adom ki:

Az eljáró Hatóság megnevezése: Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Székhelye: Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Elérhetősége: Levélcím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 137.
Telefon: 06-22-514-300, telefax: 06-22-313-564,
Központi e-mail cím: kornyezetvedelem@fejer.gov.hu
Honlap cím: http://kdtktvf.zoldhatosag.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, Péntek: 8.30 – 12.00
Szerda: 8.30-12.00 és 13.00 – 16.00
Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás!

Az ügy tárgya: Balaton levezető rendszer korszerűsítése tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárás.

Az ügy rövid ismertetése:
A tervezett tevékenység a R. 3. számú mellékletének 127.a) pontja [Vízfolyásrendezés (kivéve az eredeti vízelvezető-képesség helyreállítására irányuló, fenntartási célú iszapeltávolítást és rézsűrendezést, amennyiben az a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben előírtak szerint a vizek állapota romlásának megelőzését, megakadályozását szolgálja) 1 km vízfolyáshossztól.] alapján a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység.

A teljes beruházással érintett települések: Ádánd, Balatonszabadi, Bikács, Enying, Felsőnyék, Igar, Kajdacs, Kölesd, Lajoskomárom, Mezőkomárom, Nagydorog, Ozora, Pálfa, Pincehely, Sárszentlőrinc, Simontornya, Siófok, Siójut, Szabadhídvég, Tolnanémedi, Vajta.

Jelen előzetes vizsgálati eljárás tárgyát képező, a Fejér Megyei Kormányhivatal illetékességi területéhez tartozó települések: Enying, Igar, Lajoskomárom, Mezőkomárom, Szabadhídvég, Vajta. Ezen településeket érintő munkálatokat vizsgálja a környezetvédelmi hatóság az eljárás során.

Fejér megyét érintő munkák:
– kb. 23,2 fkm hosszon vízfolyásrendezés a felső-középső szakaszon:
• meder és depónia fejlesztése (meder és depónia agyagszigetelése, depónia szigetelés résfallal vagy szádfallal, területvásárlás és művelési ág váltás)
• feliszapolódás, zátonyok megszüntetése
• magassághiányos depóniák rendezése
• korona stabilizációja
• műtárgyak felújítása
– Sió alsó és Nádor alsó csatorna közötti átvezetés kiépítése (új csatorna építés Pálfa-Vajta községhatárban)

A Fejér megyét érintő vélelmezett hatásterület kiterjedése, és a vélelmezett hatásterület által érintett települések: a hatásterület Fejér megyében Enying, Igar, Lajoskomárom, Mezőkomárom, Szabadhídvég, Vajta településeket érinti. A hatásterülettel érintett területet a dokumentáció 61. és 62. oldalán található 4-4. és 4-5. ábra tartalmazza.

Az alábbiak szerint tájékoztatom a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról:
A kérelem és mellékleteinek nyomtatott példánya előzetes egyeztetés alapján a Környezetvédelmi Hatóságon, valamint az érintett Fejér megyei települések Jegyzőinél tekinthető meg, illetve a Környezetvédelmi Hatóságnál érhető el elektronikus formában. A Környezetvédelmi Hatóság intézkedett a kérelemnek és mellékleteinek a honlapján történő közzétételéről.

Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy a kérelem tartalmára vonatkozóan a Környezetvédelmi Hatóság közleményének megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatóságnál, továbbá az érintett Fejér megyei települések Jegyzőinél írásbeli észrevételt lehet tenni.

Az eljáró környezetvédelmi hatóság megnevezését és elérhetőségét a Közlemény 1. oldala tartalmazza.

A Ket. 15. § (1) bekezdése értelmében ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.

A Ket. 15. § (3) bekezdés második fordulata alapján az (1) bekezdésben foglaltak vizsgálata nélkül ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

A Ket. 15. § (5) bekezdése szerint, meghatározott ügyekben jogszabály ügyféli jogosultságokat, illetve ügyféli jogállást biztosíthat azoknak a civil szervezeteknek, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul.

A Ket. 15. § (5a) bekezdése szerint, a hatósági eljárásban azokat a civil szervezeteket, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul, az eljárás során megilleti a nyilatkozattételi jog. A nyilatkozat az eljáró hatóságot nem köti.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban szereplő szervezeteket a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint eljárva jelen hirdetmény elektronikus úton történő megküldésével értesítem.

Felhívom a figyelmet, hogy a civil szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének Környezetvédelmi Hatósághoz történő benyújtásával igazolhatja.

Az eljárást lezáró döntés nyilvánosságra hozatalára a R. 5. § (6) bekezdése az irányadó.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a hatósággal történő kapcsolattartás lehetséges formáit – figyelemmel a Ket. 171/B. §–ra is – a Ket. 28/A. § (1) bekezdése szabályozza, eszerint a hatóság:
a) írásban
aa) postai úton,
ab) írásbelinek minősülő elektronikus úton, ideértve a telefaxot,
ac) személyesen átadott irat útján,
ad) kézbesítési meghatalmazott útján,
ae) a hatóság kézbesítője útján,
af) kézbesítési ügygondnok útján,
ag) hirdetményi úton, vagy
b) szóban
ba) személyesen
bb) hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont, vagy
c) írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton
a Ket.-ben meghatározott feltételekkel tart kapcsolatot az ügyféllel.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy a Környezetvédelmi Hatóságon az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti. Az iratbetekintésre vonatkozó további, részletes szabályokat a Ket. 68-69/B. §-ai tartalmazzák.

A Környezetvédelmi Hatóság által hozható döntések:
a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a R. 5. számú mellékletének figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások;
b) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a R. 6. számú mellékletének figyelembevételével a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
c) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a R. 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
d) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
e) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merült fel,
- ennek tényét rögzíti és - az alábbi pontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.
- ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni.

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. augusztus 3.

Székesfehérvár, 2017. augusztus 2.

Dancs Norbert
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából

Kneifel Róbert
környezetvédelmi osztályvezető

A Közlemény és mellékletek csatolva megtalálható: http://kdtktvf.zoldhatosag.hu/go.php?f25a6f2f0ebce709 elérhetőségi linken.