2018. február 20., kedd

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. METRODOM REAL ESTATE Kft., Bp. XIII. Szobor u. 2-10. társasház építésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás
  2. Cordia Management Kft., Bp. XIII. Csavargyár u. 1/B - Mura u. 2/B i lakópark építésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás
  3. értesítés földrészletek kitűzésére és bemutatására
  4. Szentes, Nagyhegy 266. árverése
  5. Ingatlanárverés Vámosszabadi külterület 0246/9 hrsz.

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Osztály: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér utca 1.

Telefon: 0622514300

Fax: 0622313564

E-mail cím: kornyezetvedelem[kukac]fejer.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: dr. Somlai Ildikó

Telefon: 0622514300

Fax: 0622313564

E-mail cím: kornyezetvedelem[kukac]fejer.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér utca 1.

Kérelmező

Neve: Pencz Imre és Penczné Kovács Ildikó

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 16941/2016

Iktatási szám: 54447/2016

Kifüggesztés időpontja: 2017. szeptember 21.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. szeptember 20.

Kifüggesztés helye: FMKH SZJH, Székesfehérvár Hosszúsétatér u. 1.

A hirdetmény tárgya: Bodajk 0255/4 hrsz.-ú ingatlanon horgásztó és halnevelő tó létesítése tárgyában előzetes vizsgálati eljárás

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: horgásztó bodajk halnevelő fmkh előzetes

Törzsszöveg

KÖZLEMÉNY

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) 16941/2016. ügyszámon, Pencz Imre és Penczné Kovács Ildikó (továbbiakban: Kérelmező) megbízásából Sziklai Árpád (8000 Székesfehérvár, Várkörút 1.) által benyújtott kérelem és a mellékelt dokumentáció alapján a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. számú mellékletének 124. c, pontja (Halastó vagy tórendszer védett természeti területen, Natura 2000 területen méretmegkötés nélkül) és 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján előzetes vizsgálati eljárás indult.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (7) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében az alábbi közleményt adom ki:

Az eljáró Hatóság megnevezése: Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Székhelye: Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
Elérhetősége: Levélcím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 137.
Telefon: 06-22-514-300, telefax: 06-22-313-564,
Központi e-mail cím: kornyezetvedelem@fejer.gov.hu
Honlap cím: http://kdtktvf.zoldhatosag.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, Péntek: 8:30 – 12:00
Szerda: 8:30-12:00 és 13:00 – 16:00
Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás!

Az ügy tárgya: Bodajk 0255/4 hrsz.-ú ingatlanon horgásztó és halnevelő tó létesítése tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárás.

Az ügy rövid ismertetése:
A tervezési területen jelenleg is sekély tó található, mely spontán alakult ki. A cél a tófelület szabályozott kialakítása, rendezése.

A tavak felszínének felülete. I. sz. tó 1.55 ha
II. sz. tó 0.43 ha
A tavak térfogata: I. sz. tó 18870 m3
II. sz. tó 6140 m3

A tavak létesítése a tervek szerint 2017. év első felében kezdődhet meg, az üzemeltetés megkezdése várhatóan 2017. év második félév.

A vélelmezett hatásterület kiterjedése: a mellékelt dokumentáció 41. o. szerint.

Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy a Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdés d) pontja alapján a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a Környezetvédelmi Hatóság közleményének megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatóságon észrevételt lehet tenni.

A kérelem és mellékleteinek nyomtatott példánya előzetes egyeztetés alapján a Környezetvédelmi Hatóságon, valamint a Jegyzőnél tekinthető meg, illetve a Környezetvédelmi Hatóságon érhető el elektronikus formában. A Környezetvédelmi Hatóság intézkedett a kérelemnek és mellékleteinek a honlapján történő közzétételéről.

A Ket. 15. § (1) bekezdése első fordulata értelmében ügyfél az a természetes személy vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti.

A Ket. 15. § (3) bekezdés második fordulata alapján az (1) bekezdésben foglaltak vizsgálata nélkül ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

A Ket. 15. § (5) bekezdése szerint, meghatározott ügyekben jogszabály ügyféli jogosultságokat, illetve ügyféli jogállást biztosíthat azoknak a civil szervezeteknek, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul.

A Ket. 15. § (5a) bekezdése szerint, a hatósági eljárásban azokat a civil szervezeteket, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul, az eljárás során megilleti a nyilatkozattételi jog. A nyilatkozat az eljáró hatóságot nem köti.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban Kvt.) 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban szereplő szervezeteket a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint eljárva jelen közlemény elektronikus úton történő megküldésével értesítem.

Felhívom a figyelmet, hogy a szervezet ügyféli jogállását alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének Környezetvédelmi Hatóságra történő benyújtásával igazolhatja.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a hatósággal történő kapcsolattartás lehetséges formáit a Ket. 28/A. § (1) bekezdése szabályozza, eszerint a hatóság:
a) írásban
aa) postai úton,
ab) írásbelinek minősülő elektronikus úton, ideértve a telefaxot,
ac) személyesen átadott irat útján,
ad) kézbesítési meghatalmazott útján,
ae) a hatóság kézbesítője útján,
af) kézbesítési ügygondnok útján,
ag) hirdetményi úton, vagy
b) szóban
ba) személyesen
bb) hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont, vagy
c) írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton
a Ket.-ben meghatározott feltételekkel tart kapcsolatot az ügyféllel.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról is, hogy a Környezetvédelmi Hatóságon – Kukodáné Garbacz Ildikó ügyintézőkkel történő egyeztetés szerinti helyen és időben – az eljárás bármely szakaszában betekinthetnek az eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti. Az iratbetekintésre vonatkozó további, részletes szabályokat a Ket. 68-69/B. §-ai tartalmazzák.

A Környezetvédelmi Hatóság által hozható döntések:
a) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
b) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
- ennek tényét rögzíti és – a következő bekezdésben foglaltak kivételével – megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
- ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni.

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016. szeptember 21.


Székesfehérvár, 2016. szeptember 19.

Dr. Simon László
kormánymegbízott
nevében és megbízásából


Bognár József
főosztályvezető-helyettes

A hirdetmény és mellékletetei a http://kdtktvf.zoldhatosag.hu/go.php?5cadfa6200031b38 oldalon megtalálhatóak.