2018. március 19., hétfő

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Kiskunlacháza XV.-kavics védnevű bányatelek, környezetvédelmi engedély időbeli hatályának meghosszabbítása, tájékoztatás
  2. EGIS Gyógyszergyár Zrt. Bp. X. Keresztúri út 30-38. tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedély
  3. Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap Bp. IX. Táblás u. 36. raktárépület építése, előzetes vizsgálati eljárás
  4. Győri Előre Halászati Termelőszövetkezet meglévő halfeldolgozó üzem átalakítása-bővítése
  5. Szihalom II kavics védőnevű bánya kapacitásbővítésre vonatkozóan kezdeményezet környezeti hatásvizsgálati eljárás

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVTAL VESZPRÉMI JÁRÁSI HIVATAL

Osztály: KÖRNYEZETVÉDELMI- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Címe: 8200 VESZPRÉM , JÓZSEF A. utca 36..

Telefon: 0688885900

Fax: 0688550848

E-mail cím: veszprém.termeszetvedelem[kukac]veszprem.gov..hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Stéger Ferenc

Telefon: 0688885900

Fax: 0688550848

Eljáró hatóság

Neve: VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNY HIVATAL VESZPRÉMI JÁRÁSI HIVATAL

Címe: 8200 VESZPRÉM, JÓZSEF A. utca 36.

Kérelmező

Neve: Partner-Depónia Hulladékhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság

Azonosító adatok

Ügyiratszám: VE-09Z/6244/2017

Iktatási szám: VE-09Z/6244-6/2017

Kifüggesztés időpontja: 2017. szeptember 27.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. szeptember 26.

A hirdetmény tárgya: Hőerőmű II. sz. zagykazettájának rekultivációs célú hasznosítása tárgyú többször módosított engedély felülvizsg.

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: egységes zagykazetta felülvizsgálat várpalota módosítás

Törzsszöveg

HIRDETMÉNY

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala (továbbiakban: Veszprémi Járási Hivatal) Vezetőjének hatáskörében eljárva ezúton tájékoztatom a nyilvánosságot, hogy a Partner-Depónia Hulladékhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2., KSH: 11698108-3821-113-13, KÜJ szám: 10265918, továbbiakban: Kft.) által benyújtott kérelme alapján, a Várpalota 0192/1, 0192/4 a, c hrsz. (KTJ: 102229825, EOVx: 204546, EOVY: 586048) alatti telephelyén a Várpalota 0192/1, 0192/4a,c hrsz-ú ingatlanokon, „A Bakonyi Erőmű Zrt. Inotai Hőerőmű II. sz. zagykazettájának rekultivációs célú hasznosítása, települési szilárd hulladéklerakó” tárgyú többször módosított, 7636/2011. ügy-, és 62810/2011. iktatószámú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata és módosítása céljából benyújtott kérelme és a mellékelt dokumentáció alapján VE09Z/06244/2017. ügyiratszámon közigazgatási hatósági eljárás indult a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdésére és a 20. § (4) bekezdésére tekintettel.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6)-(7) bekezdései értelmében a Veszprémi Járási Hivatal vezetőjének hatáskörében eljárva az alábbi hirdetményt adom ki:
Az eljáró hatóság megnevezése:
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala
Székhelye: 8200 Veszprém, Mindszenty J. u. 3-5.
Ügyintézés helye: 8200 Veszprém, József A. u. 36.
Elérhetősége: Levélcím: 8210 Veszprém, Pf.: 1307.
Telefon: 06-88-885-900, telefax: 06-88-550-848,
E-mail cím: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu
Honlap cím: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek
Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Szerda: 8:00 - 16:00 Péntek: 8:00 - 12:00
Kedd, Csütörtök: nincs ügyfélfogadás!

Az ügy tárgya: A telephelyre vonatkozóan kiadott többször módosított egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata és módosítása.

Az ügy rövid ismertetése:

Az ügyfél kérelme alapján a tárgyi telephelyén folyó tevékenységekre vonatkozóan kiadott egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata, továbbá kérelmezte az engedélyezett hulladékmennyiségek módosítását.

A tervezett tevékenység vélelmezett hatásterületének kiterjedése:
a hatásterülettel érintett, vélelmezett terület a Várpalota 0172, 0174, 0175, 0178, 0182, 0184, 0188, 0191, 0192/1, 0192/3, 0192/4, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0201, 0202, 0205, 0206, 0207, 0208, 0210, 0211 hrsz.-ú ingatlanok. A dokumentáció 94. oldalán közölt térképi ábrázolás szerint. A tevékenységnek nincs határon átterjedő környezeti hatása.

Az alábbiak szerint tájékoztatom a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról:
A kérelem és mellékleteinek nyomtatott példánya a Várpalota Város Jegyzőjénél, valamint előzetes egyeztetés alapján a Veszprémi Járási Hivatalnál tekinthető meg, illetve érhető el elektronikus formában. A Veszprémi Járási Hivatal gondoskodott a dokumentáció és mellékletei honlapján történő közzétételéről. A betekintés módjáról a Veszprémi Járási Hivatalnál vagy Várpalota Város Jegyzőjénél lehet részletes felvilágosítást kapni.
Az érintett nyilvánosság a kérelem tartalmára vonatkozóan a közleményem megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Veszprémi Járási Hivatalnál, továbbá Várpalota Város Jegyzőjénél írásbeli észrevételt tehet.

Az eljáró hatóság megnevezését és elérhetőségét a Hirdetmény 1. oldala tartalmazza.

A tájékoztatás módja:
A Ket. 15. § (1) bekezdése értelmében ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.

A Ket. 15. § (3) bekezdés második fordulata alapján az (1) bekezdésben foglaltak vizsgálata nélkül ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

A Ket. 15. § (5) bekezdése szerint, meghatározott ügyekben jogszabály ügyféli jogosultságokat, illetve ügyféli jogállást biztosíthat azoknak a civil szervezeteknek, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul.

A Ket. 15. § (5a) bekezdése szerint, a hatósági eljárásban azokat a civil szervezeteket, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul, az eljárás során megilleti a nyilatkozattételi jog. A nyilatkozat az eljáró hatóságot nem köti.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban szereplő szervezeteket a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint eljárva jelen hirdetmény elektronikus úton történő megküldésével értesítem.

A szervezet ügyféli jogállását alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének a Veszprémi Járási Hivatal Hivatal részére történő benyújtásával igazolhatja.
A hatósággal történő kapcsolattartás lehetséges formáit a Ket. 28/A. § (1) bekezdése és a 28/D.§ szabályozza, eszerint a hatóság:
„A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel.

Törvény vagy kormányrendelet úgy rendelkezhet, hogy ha az eljárás jelentős számú ügyfelet érint, akkor – az eljárás megindításáról szóló értesítés, valamint az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – a hatóság az ügyféllel hirdetményi úton tarthat kapcsolatot.

Az ügyfél kérelmére a hatóság az írásbeli kapcsolattartás egyéb formájának alkalmazásával közli az ügyféllel a döntését.
Jelentős számú ügyfelet érint az eljárás, ha több mint ötven ügyfél érintett az eljárás megindításakor. Törvény vagy kormányrendelet ennél több ügyfél érintettségéhez is kötheti a hirdetményi kapcsolattartás előírását.”
a Ket.-ben meghatározott feltételekkel tart kapcsolatot az ügyféllel.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen.

Az ügyfél – Stéger Ferenc, ügyintézővel történő egyeztetés szerinti helyen és időben – az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti.

A Veszprémi Járási Hivatal által hozható döntések:
Az egységes környezethasználati engedély módosítási eljárás eredményeképpen a következő döntéseket hozhatja:
a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt, vagy
b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. szeptember 27.

Veszprém, 2017. szeptember 25.

Tisztelettel:

Benczik Zsolt
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából

Bognár József
osztályvezető

A hirdetmény és mellékletei megtekinthető a Zöldhatóság alábbi címén is:
http://89.135.56.93/zoldhatosag/20170926_2/6244-06-17-H1.pdf
http://89.135.56.93/zoldhatosag/20170926_2/6244-06-17_melleklet.zip