2018. február 20., kedd

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. METRODOM REAL ESTATE Kft., Bp. XIII. Szobor u. 2-10. társasház építésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás
  2. Cordia Management Kft., Bp. XIII. Csavargyár u. 1/B - Mura u. 2/B i lakópark építésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás
  3. értesítés földrészletek kitűzésére és bemutatására
  4. Szentes, Nagyhegy 266. árverése
  5. Ingatlanárverés Vámosszabadi külterület 0246/9 hrsz.

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVTAL VESZPRÉMI JÁRÁSI HIVATAL

Osztály: KÖRNYEZETVÉDELMI- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Címe: 8200 VESZPRÉM , JÓZSEF A. utca 36..

Telefon: 0688885900

Fax: 0688550848

E-mail cím: veszprém.termeszetvedelem[kukac]veszprem.gov..hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Kelényi Roland

Telefon: 0688885900

Fax: 0688550848

Eljáró hatóság

Neve: VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNY HIVATAL VESZPRÉMI JÁRÁSI HIVATAL

Címe: 8200 VESZPRÉM, JÓZSEF A. utca 36.

Kérelmező

Neve: KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Azonosító adatok

Ügyiratszám: VE-09Z/6656/2017

Iktatási szám: VE-09Z/6656-3/2017

Kifüggesztés időpontja: 2017. október 05.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. október 04.

A hirdetmény tárgya: Pápa, 0503/2 hrsz-on hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására vonatkozó, többször módosított engedély módosítása

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: rekultiváció hulladéklerakó engedély pápa módosítás

Törzsszöveg

H I R D E T M É N Y

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala (a továbbiakban: Veszprémi Járási Hivatal) vezetőjének hatáskörében eljárva ezúton tájékoztatom a nyilvánosságot, hogy a KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8500 Pápa, Árok u. 10., KSH: 10706642-3811-572-19, KÜJ: 100338739) Pápa, 0503/2 hrsz. (KTJ: 100550882) alatti telephelyén folytatott tevékenységre vonatkozóan kiadott egységes környezethasználati engedély módosítása céljából benyújtott kérelme és a mellékelt dokumentáció alapján VE-09Z/06656-1/2017. ügyiratszámon közigazgatási hatósági eljárás indult a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdésére és a 20. § (4) bekezdésére tekintettel.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (3) és (5)-(7) bekezdései értelmében a Veszprémi Járási Hivatal vezetőjének hatáskörében eljárva az alábbi hirdetményt adom ki:

Ügyiratszám: VE-09Z/06656-1/2017.

Kérelmező ügyfél neve: KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az eljárás megindításának napja: 2017. szeptember 25.

Az eljáró hatóság megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala
Székhelye: 8200 Veszprém, Mindszenty J. u. 3-5.
Ügyintézés helye: 8200 Veszprém, József A. u. 36.
Elérhetősége:
Levélcím: 8200 Veszprém, József A. u. 36.
Telefon: 06-88-885-900, telefax: 06-88-550-848,
E-mail cím: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu
Honlap cím: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek
Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Szerda: 8:00 - 16:00 Péntek: 8:00 - 12:00
Kedd, Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Ügyintéző neve, elérhetősége: Kelényi Roland, tel.: 06-88-885-900 / 114 mellék

Az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 70 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:
a) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
b) a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
c) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
d) a szakhatóság eljárásának időtartama,
e) az eljárás felfüggesztésének időtartama,
f) a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
g) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
h) a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
i) a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak teljesítéséig terjedő idő,
j) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
k) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama,
l) hatósági közvetítő kirendelése esetén a hatósági közvetítés időtartama, de legfeljebb nyolc nap.

Az ügy tárgya:
A Pápa, 0503/2 hrsz. alatti telephelyen végzett, 25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felüli hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására tevékenységre vonatkozó, 93210/12, 96543/13 és 42127/16 iktatószámú határozatokkal kijavított, 98843/10. iktatószámú határozattal kiegészített valamint a 64855/13, 67061/14 és 53313/15 iktatószámú határozattal módosított 23858/2010 ügy- és 91895/10 iktatószámú egységes környezethasználati engedély módosítása.

Az ügy rövid ismertetése:
Az ügyfél a tárgyi telephelyén folyó tevékenységre vonatkozóan kiadott egységes környezethasználati engedély módosítását kérelmezte. A kérelmezett módosítás az aktív hulladéklerakó-gáz kezelő rendszer üzemeltetésére, valamint a monitoring rendszer működtetésére vonatkozik.

A tervezett tevékenység vélelmezett hatásterületének kiterjedése:
A rekultivációs munkák során zajvédelmi szempontból a közvetlen hatásterület 16 m, a légszennyezés által érintett közvetlen hatásterület időszakosan a szállítási nyomvonalat, valamint a lerakó területét és közvetlen környezetét érinti a munkák teljes időtartama alatt.
A tevékenységnek nincs határon átterjedő környezeti hatása.

Az alábbiak szerint tájékoztatom a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról:
A kérelem és mellékleteinek nyomtatott példánya Pápa Város Címzetes Főjegyzőjénél, valamint előzetes egyeztetés alapján a Veszprémi Járási Hivatalnál tekinthető meg, illetve érhető el elektronikus formában. A Veszprémi Járási Hivatal gondoskodott a dokumentáció és mellékletei honlapján történő közzétételéről.
Az érintett nyilvánosság a kérelem tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Veszprémi Járási Hivatalnál, továbbá Pápa Város Címzetes Főjegyzőjénél írásbeli észrevételt tehet.

Az eljáró hatóság megnevezését és elérhetőségét a Hirdetmény 1. oldala tartalmazza.

A tájékoztatás módja:
A tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban szereplő szervezeteket a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint eljárva jelen hirdetmény elektronikus úton történő megküldésével a értesítem.

A szervezet ügyféli jogállását alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének a Veszprémi Járási Hivatal részére történő benyújtásával igazolhatja.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen.
Az ügyfél – Kelényi Roland ügyintézővel történő egyeztetés szerinti helyen és időben – az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti.

A Veszprémi Járási Hivatal által hozható döntések:
Az egységes környezethasználati engedély módosítási eljárás eredményeképpen a következő döntéseket hozhatja:
a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt, vagy
b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. október 05.

Veszprém, 2017. október 3.

Tisztelettel:

Benczik Zsolt
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából:

Bognár József
osztályvezető

A hirdetmény és mellékletei megtekinthető a Zöldhatóság alábbi címén is:
http://89.135.56.93/zoldhatosag/20171004_3/6656-3-17.ZIP