2018. szeptember 19., szerda

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Szentes, Ürge u. 27. sz. árverése
  2. Szentes, Vadaskert u. 22. sz. árverése
  3. Szentes, Nagy Sándor u. 21. sz. árverése
  4. Ingatlanárverési hirdetmény
  5. Szentes, Vásárhelyi út 94. sz. árverése

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVTAL VESZPRÉMI JÁRÁSI HIVATAL

Osztály: KÖRNYEZETVÉDELMI- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Címe: 8200 VESZPRÉM , JÓZSEF A. utca 36..

Telefon: 0688885900

Fax: 0688550848

E-mail cím: veszprém.termeszetvedelem[kukac]veszprem.gov..hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Kelényi Roland

Telefon: 0688885900

Fax: 0688550848

Eljáró hatóság

Neve: VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNY HIVATAL VESZPRÉMI JÁRÁSI HIVATAL

Címe: 8200 VESZPRÉM, JÓZSEF A. utca 36.

Kérelmező

Neve: KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Azonosító adatok

Ügyiratszám: VE-09Z/6656/2017

Iktatási szám: VE-09Z/6656-3/2017

Kifüggesztés időpontja: 2017. október 05.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. október 04.

A hirdetmény tárgya: Pápa, 0503/2 hrsz-on hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására vonatkozó, többször módosított engedély módosítása

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: rekultiváció hulladéklerakó engedély pápa módosítás

Törzsszöveg

H I R D E T M É N Y

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala (a továbbiakban: Veszprémi Járási Hivatal) vezetőjének hatáskörében eljárva ezúton tájékoztatom a nyilvánosságot, hogy a KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8500 Pápa, Árok u. 10., KSH: 10706642-3811-572-19, KÜJ: 100338739) Pápa, 0503/2 hrsz. (KTJ: 100550882) alatti telephelyén folytatott tevékenységre vonatkozóan kiadott egységes környezethasználati engedély módosítása céljából benyújtott kérelme és a mellékelt dokumentáció alapján VE-09Z/06656-1/2017. ügyiratszámon közigazgatási hatósági eljárás indult a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdésére és a 20. § (4) bekezdésére tekintettel.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (3) és (5)-(7) bekezdései értelmében a Veszprémi Járási Hivatal vezetőjének hatáskörében eljárva az alábbi hirdetményt adom ki:

Ügyiratszám: VE-09Z/06656-1/2017.

Kérelmező ügyfél neve: KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az eljárás megindításának napja: 2017. szeptember 25.

Az eljáró hatóság megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala
Székhelye: 8200 Veszprém, Mindszenty J. u. 3-5.
Ügyintézés helye: 8200 Veszprém, József A. u. 36.
Elérhetősége:
Levélcím: 8200 Veszprém, József A. u. 36.
Telefon: 06-88-885-900, telefax: 06-88-550-848,
E-mail cím: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu
Honlap cím: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek
Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Szerda: 8:00 - 16:00 Péntek: 8:00 - 12:00
Kedd, Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Ügyintéző neve, elérhetősége: Kelényi Roland, tel.: 06-88-885-900 / 114 mellék

Az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 70 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:
a) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
b) a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
c) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
d) a szakhatóság eljárásának időtartama,
e) az eljárás felfüggesztésének időtartama,
f) a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
g) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
h) a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
i) a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak teljesítéséig terjedő idő,
j) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
k) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama,
l) hatósági közvetítő kirendelése esetén a hatósági közvetítés időtartama, de legfeljebb nyolc nap.

Az ügy tárgya:
A Pápa, 0503/2 hrsz. alatti telephelyen végzett, 25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felüli hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására tevékenységre vonatkozó, 93210/12, 96543/13 és 42127/16 iktatószámú határozatokkal kijavított, 98843/10. iktatószámú határozattal kiegészített valamint a 64855/13, 67061/14 és 53313/15 iktatószámú határozattal módosított 23858/2010 ügy- és 91895/10 iktatószámú egységes környezethasználati engedély módosítása.

Az ügy rövid ismertetése:
Az ügyfél a tárgyi telephelyén folyó tevékenységre vonatkozóan kiadott egységes környezethasználati engedély módosítását kérelmezte. A kérelmezett módosítás az aktív hulladéklerakó-gáz kezelő rendszer üzemeltetésére, valamint a monitoring rendszer működtetésére vonatkozik.

A tervezett tevékenység vélelmezett hatásterületének kiterjedése:
A rekultivációs munkák során zajvédelmi szempontból a közvetlen hatásterület 16 m, a légszennyezés által érintett közvetlen hatásterület időszakosan a szállítási nyomvonalat, valamint a lerakó területét és közvetlen környezetét érinti a munkák teljes időtartama alatt.
A tevékenységnek nincs határon átterjedő környezeti hatása.

Az alábbiak szerint tájékoztatom a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról:
A kérelem és mellékleteinek nyomtatott példánya Pápa Város Címzetes Főjegyzőjénél, valamint előzetes egyeztetés alapján a Veszprémi Járási Hivatalnál tekinthető meg, illetve érhető el elektronikus formában. A Veszprémi Járási Hivatal gondoskodott a dokumentáció és mellékletei honlapján történő közzétételéről.
Az érintett nyilvánosság a kérelem tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Veszprémi Járási Hivatalnál, továbbá Pápa Város Címzetes Főjegyzőjénél írásbeli észrevételt tehet.

Az eljáró hatóság megnevezését és elérhetőségét a Hirdetmény 1. oldala tartalmazza.

A tájékoztatás módja:
A tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban szereplő szervezeteket a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint eljárva jelen hirdetmény elektronikus úton történő megküldésével a értesítem.

A szervezet ügyféli jogállását alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének a Veszprémi Járási Hivatal részére történő benyújtásával igazolhatja.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen.
Az ügyfél – Kelényi Roland ügyintézővel történő egyeztetés szerinti helyen és időben – az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti.

A Veszprémi Járási Hivatal által hozható döntések:
Az egységes környezethasználati engedély módosítási eljárás eredményeképpen a következő döntéseket hozhatja:
a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt, vagy
b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. október 05.

Veszprém, 2017. október 3.

Tisztelettel:

Benczik Zsolt
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából:

Bognár József
osztályvezető

A hirdetmény és mellékletei megtekinthető a Zöldhatóság alábbi címén is:
http://89.135.56.93/zoldhatosag/20171004_3/6656-3-17.ZIP