2018. január 17., szerda

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. CF Pharma Kft. Bp. IX. Kén u. 5. egységes környezethasználati engedély, ötévenkénti környezetvédelmi felülvizsgálat
  2. Budapest Főváros Önkormányzata, Bp. III. Csillaghegyi öblözet árvízvédelmére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás
  3. Adás-vétel - Darnózseli hrsz.: 0137
  4. Ságvár 1927 hrsz-ú ingatlanárverési hirdetménye
  5. Sümeg 6246/5 hrsz megismételt végrehajtási árverése

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály

Osztály: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

Csoport: Komplex Engedélyezés

Címe: 3300 Eger, Szövetkezet út 4.

Telefon: 0636795145

Fax: 0636795174

E-mail cím: zoldhatosag[kukac]heves.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Horváth Annamária

Telefon: 0636795148

Fax: 0636795174

E-mail cím: horvath.annamaria[kukac]heves.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osz

Címe: 3300 Eger, Szövetkezet út 4.

Kérelmező

Neve: Mátra Tájépítő Kft.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: HE-02/KVTO/00052/2018 (HE-02/KVTO/05434/2017)

Kifüggesztés időpontja: 2018. január 03.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. február 01.

Kifüggesztés helye: 3300 Eger, Szövetkezet út 4.

A hirdetmény tárgya: Mátra Tájépítő Kft. a Gyöngyös 0203/52 hrsz.-on tervezett nem veszélyes hulladékkezelési tevékenységre vonatkozó előzetes vizsg

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: hulladékkezelési nemveszélyes előzetes gyöngyös vizsgálat

Törzsszöveg

KÖZLEMÉNY
A Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán indult, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó előzetes vizsgálati eljárásról

Ügy száma: HE-02/KVTO/00052-1/2018. (HE-02/KVTO/05434/2017.)

Kérelmező: Mátra Tájépítő Kft. (3200 Gyöngyös, hrsz: 0203/10)
Ügy tárgya: Mátra Tájépítő Kft. (Gyöngyös) által a Gyöngyös 0203/52 hrsz-ú ingatlanon végezni tervezett nem veszélyes hulladékkezelési tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás

A kérelmező a tervezett hulladékkezelési tevékenységet egy rekultiváció alatt álló hulladéklerakó szomszédságában, a Gyöngyös 0203/52 hrsz. ingatlanon kívánja végezni a szükséges technológiai berendezések telepítésével és a műszaki feltételek biztosításával.

A nem veszélyes hulladékkezelési kapacitás tervezett értéke 100 t/nap.

Az érintett ingatlan adatai:

Helyrajzi szám Gyöngyös 0203/52
Művelési ág Kivett lakóház, udvar és telephely (anyagkezelő)
Terület nagysága 7,3424 ha
Övezeti besorolás Kk-Ak

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Gyöngyös
Az eljárás megindításának napja: 2017. december 20.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 30 nap.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket. ) 33. § (3) bek. értelmében ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:
- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
- a szakhatóság eljárásának időtartama,
- az eljárás felfüggesztésének időtartama,
- a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
- a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak teljesítéséig terjedő idő,
- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama,
- hatósági közvetítő kirendelése esetén a hatósági közvetítés időtartama, de legfeljebb nyolc nap.

Ügyintéző neve: Horváth Annamária
Elérhetősége (e-mail): horvath.annamaria@heves.gov.hu

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni.

A kérelem, a dokumentáció és mellékletei megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóságnál és az érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint a keltezés dátumától számított 30 napig
a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es igazgatasi-feladatok internetes oldalon, HE-02/KVTO/05434/2017. számon

Az eljárás során a Környezetvédelmi Hatóság:
1. A tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban szereplő társadalmi szervezeteket „a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről” szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint eljárva jelen értesítés elektronikus úton történő megküldésével értesíti. A társadalmi szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének Környezetvédelmi Hatóságra történő benyújtásával igazolhatja.
2. Értesítést tesz közzé a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon.
3. Közleményt tesz közzé a Khvr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes vizsgálati eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján.
4. Megküldi a Khvr. 3. § (4) bekezdése szerint a kérelmet és a közleményt a tevékenység telepítési helye szerinti települések részére a közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő közzétételének érdekében.

Az érintettek a kérelembe és mellékleteibe betekinthetnek a Környezetvédelmi Hatóságnál és az érintett önkormányzat jegyzőjénél.

A Heves Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:
1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Khvr. 5. számú mellékletének figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások.
- Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.
- Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely –
a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. ( Kvt.) 66. § (1) bek. d) pontja szerinti – egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
2. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
3. Amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
- ennek tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
- ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;

4. Ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

Eger, 2018. január 02.

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és megbízásából:
dr. Kovács Melinda
állami tisztviselő