2018. március 19., hétfő

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Kiskunlacháza XV.-kavics védnevű bányatelek, környezetvédelmi engedély időbeli hatályának meghosszabbítása, tájékoztatás
  2. EGIS Gyógyszergyár Zrt. Bp. X. Keresztúri út 30-38. tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedély
  3. Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap Bp. IX. Táblás u. 36. raktárépület építése, előzetes vizsgálati eljárás
  4. Győri Előre Halászati Termelőszövetkezet meglévő halfeldolgozó üzem átalakítása-bővítése
  5. Szihalom II kavics védőnevű bánya kapacitásbővítésre vonatkozóan kezdeményezet környezeti hatásvizsgálati eljárás

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály

Osztály: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

Csoport: Komplex Engedélyezés

Címe: 3300 Eger, Szövetkezet utca 4..

Telefon: 0636795145

Fax: 0636795174

E-mail cím: zoldhatosag[kukac]heve.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Szilágyi Júlia

Telefon: 0636795155

Fax: 0636795174

E-mail cím: szilagiy.julia[kukac]heves.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osz

Címe: 3300 Eger, Szövetkezet utca 4.

Kérelmező

Neve: Tiszanána Község Önkormányzata

Azonosító adatok

Ügyiratszám: HE-02/KVTO/01152/2018

Kifüggesztés időpontja: 2018. március 01.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. április 15.

Kifüggesztés helye: 3300 Eger, Szövetkezet u. 4.

A hirdetmény tárgya: Tiszanána Községi Önkormányzat Tiszanána meglévő közforgalmú kikötő tervezett bővítése előzetes vizsgálati eljárásban

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: bővítés kikötő előzetes tiszanána vizsgálat

Törzsszöveg

KÖZLEMÉNY
A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán indult,
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Khvr.) hatálya alá tartozó
előzetes vizsgálati eljárásról

Ügy száma: HE-02/KVTO/01152/2018.

Kérelmező: Tiszanána Községi Önkormányzat (3385 Tiszanána, Fő út 108/1.)

Ügy tárgya: Tiszanána Községi Önkormányzat által Tiszanána közigazgatási területén (Dinnyéshát) a Tisza 408,797 – 409,000 jobb parti fkm szelvényében meglévő folyami medencés kishajók fogadására alkalmas közforgalmú kikötő tervezett bővítése előzetes vizsgálati eljárásban

A tervezett kikötőbővítéssel és kapcsolódó létesítményeivel érintett ingatlanok, művelési ág
Település Helyrajzi szám Művelési ág Tulajdonos
Tiszanána 0330 Kivett víztározó Magyar Állam

Kezelő: Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság
0331 Kivett töltés nagyvizi mederben
0338/3 Kivett töltés nagyvizi mederben
0338/1 Kivett víztározó

A tervezett létesítmények:
Meglévő közforgalmú 111 férőhelyes kishajók és 57 férőhelyes csónakok fogadására alkalmas kikötőt 142 kishajó és 16 csónak férőhellyel történő bővítése tervezett az alábbiak szerint:
­ A bővítés során új mólórendszer kiépítése tervezett a központi öbölben 62 db kishajó fogadására.
­ Új mélyvízi 4607 m2 területű kikötőmedence létesítése 80 db kishajó és 16 db csónak részére.
­ Új úszóműves gyerekmedence kiépítése (20,08 x 29,36 m külső mérettel, 30 cm vízmélységgel) a 0338/3 helyrajzi számú ingatlanon.
­ 43 méter magas kilátó építése a 0330 helyrajzi számú ingatlanon.

A tervezett beruházás során az új mélyvízi kikötőmedence létesítésével 4607 m2-en ~11 400 m3 föld valamint a meglévő nagy kikötőmedence fenntartó kotrásával (80 cm mélységben) további
9 800 m3 iszap kerül kitermelésre.
A kotrási iszap illetve a szennyezetlen kitermelt föld a Tiszanána 0338/3 és 0338/1 helyrajzi számú ingatlanokon kerül elhelyezésre.

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Tiszanána
Az eljárás megindításának napja: 2018. február 28.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 45 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.

Ügyintéző neve: Szilágyi Júlia
Elérhetősége (e-mail): szilagyi.julia@heves.gov.hu

Az előzetes vizsgálati eljárás megindításának ténye:
A tervezett tevékenység a Khvr. 2. § (2) bekezdés abg) pontja tekintetében a Khvr. 3. számú melléklete 130. pontja [Az 1. számú melléklet 1–31., 33–35., 38–40., 42–44., 48–55. pontjában, valamint a 3. számú melléklet 1–75., 80–85., 89–94., 96–101., 103., 105–128. pontjában felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása] hatálya alá tartozik a Khvr. 3. számú melléklet 93. pont [Kikötő (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) a kompmóló és a kikötésre szolgáló ponton kivételével b) 100 kishajó kikötésére alkalmas sport- és kedvtelési célú kikötő] alapján a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni.


A kérelem, a dokumentáció és esetleges kiegészítései megtekinthetőek a keltezés dátumától 45 napig a Heves Megyei Kormányhivatal http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalán HE-02/KVTO/01152/2018. számon, illetve előzetes telefonos egyeztetést követően a környezetvédelmi hatóság hivatalos helyiségében ügyfélfogadási időben, továbbá az érintett önkormányzatok Jegyzőinél. A közzététel és a betekintési lehetőség időtartama legalább 21 nap.

Az eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi Hatóság:
1. Értesítést tesz közzé a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon.
2. Közleményt tesz közzé a Khvr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes vizsgálati eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján.
3. Megküldi a Khvr. 3. § (4) bekezdése szerint a kérelmet és a közleményt a tevékenység telepítési helye szerinti települések részére a közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő közzétételének érdekében.

A Heves Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:
1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Khvr. 5. számú mellékletének figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások.
2. Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.
3. Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
4. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
5. Amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
- ennek tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
- ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
6. Ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

A közlemény közzétételének időpontja:

Eger, 2018. március 01.

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és megbízásából:

dr. Kovács Melinda
állami tisztviselő