2018. április 27., péntek

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Noszvaj hrsz.: 0222/55
  2. Adás-vétel - Noszvaj hrsz.: 0218/16
  3. Adás-vétel - Telekgerendás hrsz.: 0136/59, 0136/60
  4. Adás-vétel - Vázsnok hrsz.: 295
  5. Adás-vétel - Dóc hrsz.: 0140/21

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály

Osztály: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

Csoport: Komplex Engedélyezés

Címe: 3300 Eger, Szövetkezet utca 4..

Telefon: 0636795145

Fax: 0636795174

E-mail cím: zoldhatosag[kukac]heves.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Horváth Annamária

Telefon: 0636795148

Fax: 0636795174

E-mail cím: horvath.annamaria[kukac]heves.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Heves Megyei Kormányhivatal Egrri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Os

Címe: 3300 Eger, Szövetkezet utca 4.

Kérelmező

Neve: Erdőtelek Község Önkormányzata

Azonosító adatok

Ügyiratszám: HE-02/KVTO/01561/2018

Kifüggesztés időpontja: 2018. március 27.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. május 11.

Kifüggesztés helye: 3300 Ege, Szövetkezet u. 4.

A hirdetmény tárgya: Erdőtelek Község Önkormányzata által Erdőtelek 0336/8 hrsz ingatlanon tervezett ipari terület létesítésére vonatkozó előzetes vi

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: előzetes iparterület vizsgálati erdőtelek eljárás

Törzsszöveg

KÖZLEMÉNY
A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán indult,
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Khvr.) hatálya alá tartozó
előzetes vizsgálati eljárásról

Ügy száma: HE-02/KVTO/01561/2018.

Kérelmező: Erdőtelek Község Önkormányzata (3358 Erdőtelek, Fő út 105.)
Ügy tárgya: Erdőtelek Község Önkormányzata által Erdőtelek, 0336/8 helyrajzi számú ingatlanon tervezett ipari terület létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás

A tervezett tevékenység célja:
Erdőtelek Község Önkormányzata a térségnek legmegfelelőbb befektetések ösztönzése érdekében ipari terület kialakítását tervezi a település belterületéről délre elhelyezkedő, Erdőtelek, 0336/8 hrsz-ú ingatlanon.
A tervezett beruházást az Önkormányzat a „TOP-1.1.1-15 Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztése” c. pályázat támogatásával kívánja megvalósítani.
Erdőtelek Község Önkormányzata a Tenk és Erdőtelek között húzódó 3208. számú közlekedési út keleti oldalán elterülő külterületi ingatlan területén tervezi az ipari terület kialakítását.
A területet összesen négy részre kívánják felosztani.
Az új ipari területhez annak déli sarkánál a 3208. számú közlekedési útról leágazó új behajtót alakítanak ki. A tervek szerint a behajtótól a terület déli határa mentén indul a feltáró út, amely a telek közepénél a község felé fordulva két részre osztja az ingatlant. Az így megosztott ingatlan keleti fele középen egy további feltáró úttal osztják tovább a későbbiekben az ipari területet.
Az ipari területhez a közműcsatlakozások kiépítését tervezik.
A terület Erdőtelek község felé eső telekhatárához igazodva az ipari terület kezdő elemeként egy új csarnoképület is készül a hozzá tartozó kiszolgáló és adminisztratív épületrészekkel, portával és belső úthálózattal. A tervek szerint az új csarnoképület alkalmas lesz arra, hogy akár logisztikai központként, akár raktárbázisként üzemeljen, de akár más ipari-gazdasági tevékenység is települhet.

Az érintett ingatlan adatai:
Erdőtelek, külterület, 0336/8 hrsz-ú ingatlan
Cím: 3358 Erdőtelek, 0336/8 hrsz
Művelési ág: szántó
Területe: 18 ha 1.590 m2
Terület tulajdonosa: Erdőtelek Község Önkormányzata (tulajdoni hányad: 1/1)
Területtulajdonos címe: 3358 Erdőtelek, Fő út 105.
Bejegyzett védettség: Natura 2000 terület

A telepítés tervezett kezdési időpontja: 2018. II. félév.
Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Erdőtelek
Az eljárás megindításának napja: 2018. március 23.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 45 nap
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.
Ügyintéző neve: Horváth Annamária
Elérhetősége (e-mail): horvath.annamaria@heves.gov.hu

Az előzetes vizsgálati eljárás megindításának ténye:
A tervezett beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. (Khvr.) 3. sz. melléklete 128. a) pontja hatálya alá tartozik [Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen d) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 1 ha területfoglalástól vagy 50 parkolóhelytől] és a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni.

A kérelem, a dokumentáció és mellékletei megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóságnál és az érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint a keltezés dátumától számított 30 napig
a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es igazgatasi-feladatok internetes oldalon, HE-02/KVTO/01561/2018. számon

Az eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi Hatóság:
1. Értesítést tesz közzé a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon.
2. Közleményt tesz közzé a Khvr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes vizsgálati eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján.
3. Megküldi a Khvr. 3. § (4) bekezdése szerint a kérelmet és a közleményt a tevékenység telepítési helye szerinti települések részére a közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő közzétételének érdekében.

A kérelem, a dokumentáció és esetleges kiegészítései megtekinthetőek a keltezés dátumától 45 napig a Heves Megyei Kormányhivatal http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalán HE-02/KVTO/01561/2018. számon, illetve előzetes telefonos egyeztetést követően a környezetvédelmi hatóság hivatalos helyiségében ügyfélfogadási időben, továbbá az érintett önkormányzatok Jegyzőinél. A közzététel és a betekintési lehetőség időtartama legalább 21 nap.

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:
1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Khvr. 5. számú mellékletének figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások.
- Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.
- Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
2. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
3. Amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
- ennek tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
- ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
4. Ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

A közlemény közzétételének időpontja:

Eger, 2018. március 27.

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és megbízásából:dr. Kovács Melinda
állami tisztviselő