2018. szeptember 18., kedd

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Karcag hrsz.: 12729
  2. Adás-vétel - Edde hrsz.: 546
  3. VEH/001/00367-8/2018 megismételt árverési hirdetmény
  4. Tóalmás,1680/2. hrsz.alatti ingatlan árverési hirdetménye
  5. Várpalota 10484 hrsz. végrehajtási árverése

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Osztály: Jogi és Hatósági Osztály

Címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 58. A épület

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: dr. Dunai Lilla

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Jogi és Hatósági Osztály

Címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 58. A épület

Kérelmező

Neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Azonosító adatok

Iktatási szám: PE/KTFO/03561/2018

Kifüggesztés időpontja: 2018. szeptember 14.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. október 01.

Kifüggesztés helye: http://hirdetmenyek.magyarorszag.hu/

A hirdetmény tárgya: A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (3304 Eger, Sánc u. 6.) kérelmére a működési területén található országos jelentőségű védett t

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: növényvédőszer inváziósfajok

TörzsszövegKÖZLEMÉNYAz általános közigazgatási rendtartásáról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján a tárgyi ügyben közhírré tételnek van helye.

Eljáró hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal (1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.; továbbiakban: Kormányhivatal).

Ügyintéző neve, elérhetősége: dr. Dunai Lilla (jho@pest.gov.hu), Botlik Dávid

Ügyirat száma: PE/KTFO/03561/2018.

Ügy tárgya: a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (3304 Eger, Sánc u. 6.) kérelmére a működési területén található országos jelentőségű védett természeti területeken előforduló idegenhonos inváziós növényfajok visszaszorítása érdekében történő növényvédő szer felhasználás engedélyezése.

Kérelmező ügyfél: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (3304 Eger, Sánc u. 6.)

Kérelmezett tevékenységgel érintett terület: a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területe.

Tájékoztatás döntéshozatalról: A Kormányhivatal 2018. szeptember 13. napján PE/KTFO/03561-9/2018. ügyiratszámon határozatot hozott.

A döntés rendelkező része:

„A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (továbbiakban: Kormányhivatal) a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (3304 Eger, Sánc u. 6.; a továbbiakban: Engedélyes) részére

engedélyezi

a működési területén található országos jelentőségű védett természeti területeken Medallon Premium, Glialka Star növényvédő szerek használatát (selyemkóró és bálványfa esetében Nonit és Silwet Star tapadásfokozókkal), az alábbi feltételekkel:

1. A növényvédő szerek kizárólag idegenhonos inváziós fajok terjedésének megakadályozása céljából használhatóak.
2. Az engedély a határozat véglegessé válásától számítva tíz évig érvényes.
3. A tevékenység nem veszélyeztetheti vagy károsíthatja az országos jelentőségű védett természeti területet, valamint az ott található védett természeti értékeket.
4. A tevékenység nem veszélyeztetheti vagy károsíthatja az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területeket (a továbbiakban: Natura 2000 terület), az ott található közösségi jelentőségű fajokat, illetve közösségi jelentőségű élőhelytípusokat.
5. A vegyszerhasználat csak száraz, csapadék- és szélmentes időben történhet, a vegyszer környező területekre történő kijutásának megakadályozása mellett.
6. A növényvédő szer az alábbi eljárásokkal juttatható ki: irányított permetezés, pontpermetezés, tuskófúrás és -kenés.
7. A növényvédő szerek nem alkalmazhatóak élővizek, vízfolyások közelében.
8. A növényvédő szerek csak a technológiai utasítás szerinti legkisebb töménységben alkalmazhatóak.
9. Fokozott figyelmet kell fordítani a csepegésből eredő károk megelőzésére.
10. A szükséges víz vételezése csak a védett terület határán kívül történhet.
11. A vegyszer tárolása, töltése, bekeverése, a tartály tisztítása a vegyszerhasználatra vonatkozó szabályok betartása mellett kizárólag a védett terület határán kívül, vagy a kezelt területen történhet, kármentő tálca alkalmazása mellett.
12. A kezelt terültek utókezelését, visszaellenőrzését minden esetben el kell végezni, melynek keretében megfelelő intézkedéseket kell tenni a kiirtott növényfajok újbóli megtelepedésének megakadályozása céljából.
13. Engedélyesnek az adott évben elvégzett vegyszerhasználatokkal kapcsolatosan a következő év január 31-ig napjáig tájékoztatni kell az országos természetvédelmi hatóságot. A tájékoztatásban ki kell térni a nem célfajokra gyakorolt hatások értékelésére is.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban Tvt.) 80. § (1) bekezdésének e) pontja szerint, aki tevékenységével vagy mulasztásával a természetvédelmi hatóság engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenységet engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően végez, természetvédelmi bírságot köteles fizetni.

A Tvt. 78. § (1) bekezdése alapján a természetvédelmi hatóság korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a védett természeti értéket és területet károsító vagy súlyosan veszélyeztető tevékenységeket. A határozat - a védett természeti érték, terület közvetlen vagy súlyos sérelme, illetve veszélyeztetése esetében - fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a Kormányhivatal munkatársai jogosultak az előírt feltételek betartását ellenőrizni. Amennyiben az engedélyezett tevékenység végzése során az Engedélyes nem tartja be a rendelkező részben foglaltakat, vagy az engedélytől eltérő tevékenységet folytat, természetvédelmi bírsággal sújtható, illetve ha bármely egyéb módon károsítja, veszélyezteti a védett területet, a tárgyi tevékenységet a Kormányhivatal korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja.

Jelen engedély a szükséges egyéb hatósági, szakhatósági, tulajdonosi, vagyonkezelői, stb. engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, ellene közigazgatási per indítható, a közlést követő naptól számított harminc napon belül – a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelemre való hivatkozással – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, a Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel, amennyiben a Kormányhivatal az ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, de a felek bármelyikének kérelmére, illetve ha a bíróság szükségesnek tartja tárgyalást tart.”


A döntés indokolásának kivonata:
A Kormányhivatal a 2018. augusztus 16. napján érkezett kérelem alapján az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján a sommás eljárás szabályait mellőzte és teljes eljárást folytatott le, az ügyben PE/KTFO/03561-9/2018. ügyiratszámon határozatot hozott. A kérelmezett tevékenységet a Kormányhivatal a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 38. § (1) bekezdés g) pontja alapján engedélyezte.
A Kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a 71/2015. Korm. rendelet 8. § és 15. § (1) bekezdése, valamint a Tvt. 38. § (1) bekezdés g) pontja határozza meg.


Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségről: A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, ellene közigazgatási per indítható, a közlést követő naptól számított harminc napon belül – a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelemre való hivatkozással – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, a Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel, amennyiben a Kormányhivatal az ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg.
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, de a felek bármelyikének kérelmére, illetve ha a bíróság szükségesnek tartja tárgyalást tart.


Tájékoztatás a döntés megtekinthetőségéről:

Az Ákr. 76. §- a értelmében, ha a hatóság az ügyben bizonyítási eljárást folytatott le, melynek során a hatóság nem biztosította, hogy az ügyfél minden bizonyítékot megismerjen, annak befejezését követően értesíti az ügyfelet, hogy - az iratokba való betekintés szabályai figyelembevételével - megismerhesse a bizonyítékokat, és további bizonyításra irányuló indítványt terjeszthessen elő.

Az Ákr. 33. § alapján
(1) Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba.
(2) A tanú a vallomását tartalmazó iratba, a szemletárgy birtokosa a szemléről készített iratba tekinthet be.
(3) Harmadik személy akkor tekinthet be a személyes adatot vagy védett adatot tartalmazó iratba, ha igazolja, hogy az adat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon, bírósági vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.
(4) Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

Az ügyféli jogok teljes körű érvényesíthetősége érdekében a tárgyi eljárás folyamán keletkezett bizonyítékoknak az iratbetekintés szabályainak figyelembe vételével történő maradéktalan megismerhetőségének és a további bizonyítási indítványok megtételének lehetősége jelen eljárásban résztvevő valamennyi ügyfelet – azt a természetes vagy jogi személyt, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti – megilleti.

Az Ákr. 89. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.

A Pest Megyei Kormányhivatal a közleményt az Ákr. 89. § (2) bekezdésére tekintettel hivatalában, valamint a honlapján a www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/kornyezetvedelmi-hirdetmenyek honlapon közzéteszi.
Kifüggesztés napja: 2018. szeptember 14.
Levétel napja: 2018. október 01.

Budapest, 2018. szeptember 13.

Csatolmányok:

PE-KTFO-3561-2018-döntés Közlemény.pdf