2019. január 18., péntek

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Felsőörs-Lovas összekötő vízvezeték létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálat.
  2. Adás-vétel - Újkígyós hrsz.: 060/43 *** Adás-vétel - Újkígyós hrsz.: 060/44
  3. Adás-vétel - Újkígyós hrsz.: 082/8 *** Adás-vétel - Újkígyós hrsz.: 083/132
  4. Adás-vétel - Szigetszentmiklós hrsz.: 0110/484
  5. Adás-vétel - Szigetszentmiklós hrsz.: 0110/385

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Osztály: Jogi és Hatósági Osztály

Címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 58. A épület

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Dr. Schimek Szilvia

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Jogi és Hatósági Osztály

Címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 58. A épület

Kérelmező

Neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Azonosító adatok

Iktatási szám: PE/KTFO/239-3/2019.

Kifüggesztés időpontja: 2019. január 10.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2019. február 10.

Kifüggesztés helye: http://hirdetmenyek.magyarorszag.hu/

A hirdetmény tárgya: R76 gyorsút M7 autópálya Holládi csomópont környezetvédelmi engedélyének módosítása

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: határozat módosítás gyorsforgalmi

TörzsszövegHATÁROZAT


Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (jogutódlás folytán jelenleg Pest Megyei Kormányhivatal) 2016. december 15. napján kelt, OKTF-KP/8430-80/2016. számú határozatával kiadott, az R76 gyorsút M7 autópálya Holládi csomópont – Keszthely 71-75. számú főút körforgalmú csomópontja közötti szakasz „B6” nyomvonalváltozat szerinti ütemezett megvalósítására vonatkozó környezetvédelmi engedélyt (a továbbiakban: Alaphatározat) a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából a Vibrocomp Kft. (1118 Budapest, Bozókvár u. 12.) által benyújtott kérelemre, a Vibrocomp Kft. által 2018 októberében készített, 071/2018. témaszámú, az „M76 autóút II. ütemének (5+650 – 8+600) fenékpusztai ideiglenes csomópont – Gyorsforgalmi út kiágazása – Környezetvédelmi engedély módosítása” című dokumentáció, valamint a közreműködő szakhatóságok állásfoglalása, és az eljárásba bevont hatóságok nyilatkozata alapján


módosítom

az alábbiak szerint:

I. Megállapítom, hogy az Alaphatározatban szereplő R76 gyorsút megnevezése M76 autóútra változik.

II. Az Alaphatározat rendelkező rész I. „A tervezett tevékenység jellemzői” című fejezet „A tervezett tevékenység nyomvonala, főbb műszaki jellemzői” című rész „Vízszintes vonalvezetés” című pont 3. bekezdését törlöm, helyébe az alábbiak kerülnek:

„A Zala keresztezése után egy bal ívvel különszintű műtárggyal keresztezi a nyomvonal a meglévő 26. sz. Balatonszentgyörgy - Tapolca - Ukk MÁV vasútvonalat. A meglévő 76-71 sz. út szintbeni csomópontja áthelyezésre kerül, és a kiépülő körforgalmú csomópontot a nyomvonal egy tervezett felüljáró műtárgy segítségével keresztezi. A nyomvonal ezt követően egy rövid szakaszon párhuzamosan vezet a 76. sz. úttal, majd egy jobb ívvel fordul északi irányba. A 7+900 – 8+600 km szelvények közt a Fenékpusztai ideiglenes csomópont gyorsforgalmi út kiágazás „B” csomóponti ága a gyorsforgalmi út bal oldalához kapcsolódva biztosítja a 76-os út korrekciójában tervezett körforgalmú csomóponttal való kapcsolatot. Fenékpuszta elkerülését követően az egyesített övcsatorna töltése mentén a meglévő 120 kV-os vezetékek nyomvonalával párhuzamosan vezet tovább mintegy 5,2 km hosszon. A nyomvonal külön szinten keresztezi a meglévő 71 sz. főút nyomvonalát, majd a főúttól kb. 30-35 méteres tengelytávolságban párhuzamosan vezet tovább. A szakasz végén a 71-75 úti végcsomópont előtt a körforgalmú csomópontra fordul rá a nyomvonal.”


III. Az Alaphatározat rendelkező rész I. „A tervezett tevékenység jellemzői” című fejezet „A tervezett tevékenység nyomvonala, főbb műszaki jellemzői” című rész „Csomópontok és körforgalmak” című pont „II. ütemben” című alpontját az alábbiakkal egészítem ki:
„7+900 km sz. Csomóponti ág a 76-os főút körforgalmi csomópontjához”


IV. Az eljárás során megkeresett szakhatóságok rendelkezései

1. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/6168-2/2018.ált. számon vízügyi és vízvédelmi hatáskörben:

„SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci u. 45.) kérelmére indult eljárásban, a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) PE/KTFO/5197-13/2018. számú megkeresése alapján, az R76 gyorsforgalmi út M7 autópálya Holládi csomópont – Keszthely 71-75 sz. főút körforgalmú csomópontja közötti szakasz OKTF-KP/8430-80/2016. számú környezetvédelmi engedélyének módosításához a 36800/4862-2/2016.ált. számon adott szakhatósági állásfoglalás előírásainak betartásával

a szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

Jelen szakhatósági állásfoglalás az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”


2. Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 37000/2174-1/2018.ált. számon katasztrófavédelmi hatáskörben:

„S z a k h a t ó s á g i á l l á s f o g l a l á s

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.) megkeresése alapján a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából a Vibrocomp Kft. (1118 Budapest, Bozókvár u. 12.) (a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére az „R76 gyorsforgalmi út M7 autópálya Holládi csomópont – Keszthely 71.-75. számú főút körforgalmú csomópontja közötti szakasz „B6” nyomvonalváltozat szerinti ütemezett megvalósítása” vonatkozásában a Zala megyei útszakaszokra vonatkozóan (a kérelemben felsorolt útszakaszok) a környezetvédelmi engedély megadásához, az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontból

h o z z á j á r u l o k .

A szakhatósági állásfoglalás önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”


V. Az eljárás során megkeresett hatóságok előírásai a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. Korm. rendelet) 6. §-ában foglaltakra tekintettel

1. Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály ZA-05D/EU/1610-6/2018. számú nyilatkozata alapján:

1.1. Az R76 gyorsforgalmi út M7 autópálya Holládi csomópont-Keszthely 71-75. számú főút körforgalmú csomópontja közti szakasz beruházáshoz készült Előzetes régészeti dokumentációban (a továbbiakban ERD) foglaltakat a csomópont területére vonatkozó lelőhely felderítési módszer: próbafeltárás elvégzésének eredményeivel ki kell egészíteni. A próbafeltárás elvégzését a terület régészeti kutatását akadályozó objektív ok elhárulása, az erdő kivágása után lehet elvégezni. Az erdő kivágását a területen feltárási jogosultsággal rendelkező intézménnyel, a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.-vel egyeztetni szükséges.
1.2. A próbafeltárás elvégzése után a Feltárási Projektterv kiegészítésében pontosítani szükséges a régészeti lelőhely, a jelenségek állag- és állapotmegóvása érdekében elvégzendő legszükségesebb teendőket, illetve a régészeti feltárások szükséges mértékét és módját a csomópontra vonatkozóan.
1.3. A továbbiakban az ERD-ben foglaltak alapján el kell végezni a szükséges régészeti feltárást.


2. Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztály ZAF/010/02520-2/2018/T32. számú nyilatkozata alapján:

2.1. A módosítás építési engedélyezése céljából készített tervnek – a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény – a továbbiakban: Tfvt. – 44. § (1) bekezdés előírása alapján tartalmaznia kell a humuszos termőréteg letermelésével, megmentésével, hasznosításával, továbbá a terület helyreállításával kapcsolatos munkálatokat, amelyeket a Tfvt. 50. § (1) bekezdés b), d) pontjai, valamint a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet – a továbbiakban: Rendelet – 1. § (1) bekezdés d), e) pontjai által előírt talajvédelmi tervre / tervekre alapozottan kell megtervezni.

2.2. A talajvédelmi szakértő által készített talajvédelmi tervnek tartalmilag és formailag is meg kell felelnie Tfvt.-ben és a Rendeletben meghatározott követelményeknek.


3. Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály VEG/001/05051-2/2018. számú nyilatkozata alapján:

3.1. Amennyiben az építési munkálatok során az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) nem szereplő külterületi ingatlanokon található, az erdészeti hatóság hatáskörébe tartozó faállomány kitermelése szükséges, akkor az csak a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztályára előzetesen benyújtott fásításban tervezett fakitermelés bejelentés után végezhető.

3.2. Amennyiben az új útvonal mentén olyan ingatlanon terveznek fásítás telepítését, amely a megvalósulás után az erdészeti hatóság hatáskörébe fog tartozni, akkor azt – az erdészeti hatóság központi szerve által rendszeresített, és a honlapján közzétett formanyomtatványon – legalább az első kivitel megkezdése előtt 45 nappal előzetesen be kell jelenteni az erdészeti hatóságnak. A telepítés a bejelentés erdészeti hatóság általi tudomásulvétele után végezhető. Fásítás telepítésének bejelentése helyett a telepítő kérelmezheti az erdészeti hatóságtól a telepítés engedélyezését.


4. Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10858/2018. számú nyilatkozata alapján:

4.1. Tekintettel arra, hogy a dokumentációban pontos helyrajzi számok nem kerültek megjelölésre a beruházás során figyelemmel kell lenni arra, hogy a termőföldként nyilvántartott ingatlanok és a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység ne akadályozza

4.2. A beruházás során végzett építési tevékenység végzése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a lehető legkisebb mértékű és lehetőség szerint gyengébb minőségű termőföldet vegyék igénybe. A tervezett területhez tartozik a felvonulási terület, a gépek okozta taposási terület, az építési anyagok tároló területe, amely során időleges igénybevétel történik, és ezt is engedélyeztetni kell Hivatalunkkal.

4.3. A tervezett beruházás megkezdését Hivatalunknak be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén földvédelmi bírság kiszabásáról intézkedik a Hivatal. A beruházás megkezdésének napján a földvédelmi járulékot be kell fizetni. A határidőre meg nem fizetett földvédelmi járulék adók módjára behajtandó köztartozás.


VI. A módosítás az Alaphatározat egyéb rendelkezéseit nem érinti.


VII. Az eljárás során felmerült eljárási költségek

A környezetvédelmi engedély módosítási eljárás igazgatási szolgáltatási díja gyorsforgalmi út esetén 1.250.000,- Ft, azaz egymillió-kétszázötvenezer forint, amelyet a Via Futura Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1.) a kérelmező NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (1134 Budapest, Váci út 45.) helyett megfizetett.


VIII. A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás

E határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, ellene - az okozott jogsérelemre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Pest Megyei Kormányhivatalhoz írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel közigazgatási per indítható. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.


INDOKOLÁS


A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45., a továbbiakban: NIF Zrt.) megbízásából a Vibrocomp Kft. (1118 Budapest, Bozókvár u. 12.) a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) részére 2018. november 29. napján benyújtott kérelmében az R76 gyorsforgalmi út M7 autópálya Holládi csomópont – Keszthely 71-75. számú főút körforgalmú csomópontja közötti szakasz „B6” nyomvonalváltozat szerinti ütemezett megvalósítására a Kormányhivatal jogelődje, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 2016. december 15. napján kelt, OKTF/KP/8430-80/2016. számú határozatával kiadott környezetvédelmi engedély módosítását kérte.

Kérelméhez csatolta a Vibrocomp Kft. által 2018 októberében készített, 071/2018. témaszámú, az „M76 autóút II. ütemének (5+650 – 8+600) fenékpusztai ideiglenes csomópont – Gyorsforgalmi út kiágazása – Környezetvédelmi engedély módosítása” című dokumentációt.

A kérelem mellékleteként megküldésre került továbbá a NIF Zrt. által a Strabag Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.) részére adott, 2018. november 15. napján kelt meghatalmazás, amely szerint a Strabag Általános Építő Kft. a tárgyi eljárás során a NIF Zrt. nevében és helyett eljárhat.

A kérelem mellékleteként az alábbi meghatalmazások is benyújtásra kerültek:

• a Strabag Általános Építő Kft. által a BIMLab Mérnökiroda Kft. (1121 Budapest, Őzike út 19. B ép.) részére adott 2018. november 20. napján kelt,
• a BIMLab Mérnökiroda Kft. által a Via Futura Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1.) részére adott 2018. november 15. napján kelt,
• a Via Futura Kft. által a Vibrocomp Kft. részére adott 2018. október 24. napján kelt

meghatalmazás.

A Vibrocomp Kft. megküldte továbbá az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazoló banki bizonylatot.

*

A 314/2005. Korm. rendelet 1. számú melléklet 37. a) pontja alapján gyorsforgalmi út építése csomóponti elemekkel együtt környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység, amelynek megkezdéséhez a 314/2005. Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja alapján környezetvédelmi engedély szükséges.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. Korm. rendelet) 10. § a) pontja alapján az országos környezetvédelmi hatóság, azaz a Pest Megyei Kormányhivatal jár el elsőfokon országos illetékességgel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt környezetvédelmi hatóságként gyorsforgalmi út építése esetén.

Fentiek alapján a Kormányhivatal rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel a tárgyi környezetvédelmi engedély módosítására vonatkozóan, erre tekintettel a Kormányhivatal előtt PE/KTFO/5197/2018. számon közigazgatási hatósági eljárás indult a környezetvédelmi engedély módosítása tárgyában, amely 2019. január 1. napjától PE/KTFO/239/2019. számon volt folyamatban.

*

Jelen ügy az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 345/2012. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, továbbá 1. § (2) bekezdése alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházással összefüggő ügy.

*

Az általános közigazgatási rendtartásáról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) értelmében:

37. § (2) Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.

41. § (1) Sommás eljárásnak van helye, ha
a) a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és
b) nincs ellenérdekű ügyfél.

(2) Ha a hatóság megállapítja, hogy az (1) bekezdésben meghatározott bármely feltétel nem áll fenn, a sommás eljárás szabályait mellőzi, és függő hatályú döntést vagy a 43. § (7) vagy (13) bekezdésében meghatározott valamely döntést hoz.

A Kormányhivatal megállapította, hogy jelen eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a vonatkozó jogszabályokban előírt eljárási cselekmények szükségesek, ezért az Ákr. 41. § (1) bekezdésében foglalt feltételek nem állnak fenn, erre tekintettel a Kormányhivatal a sommás eljárás szabályait mellőzte, és 2018. december 4. napján PE/KTFO/5197-4/2018. számon az Ákr. 43. §-ában foglaltak szerint, a Kvt. 91. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel függő hatályú döntést hozott, amelyben az alábbiak szerint rendelkezett:

1. az eljárás lefolytatásáért fizetendő 1.250.000,- Ft, azaz egymillió-kétszázötvenezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjnak megfelelő összeget a Kormányhivatal a Kérelmező részére megfizet,

2. a Kérelmező mentesül az eljárási költségek megfizetése alól.

*

Az eljárásra vonatkozó ügyintézési határidőt a Kormányhivatal az alábbiak alapján állapította meg.

Az Ákr. értelmében:

50. § (1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján kezdődik.

(2) Az ügyintézési határidő
a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra,
b) sommás eljárásban nyolc nap,
c) teljes eljárásban hatvan nap.

(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott ügyintézési határidőnél hosszabb határidőt törvény, rövidebb határidőt jogszabály állapíthat meg.

A Kvt. szerint:

91. § (1) A környezetvédelmi engedély megszerzésére, továbbá a működési engedély kiadására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő százöt nap.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngt.) alapján:

3. § (1) Kiemelt jelentőségű ügyben a kérelmet soron kívül kell elbírálni, az ügyintézési határidő azonban - az (5) bekezdésben meghatározott, valamint az általános építésügyi hatósági engedélyezési eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő kivételével - legfeljebb negyvenkét nap lehet.

A kérelem 2018. november 29. napján érkezett a Kormányhivatalhoz, ennek megfelelően a tárgyi eljárás 2018. november 30. napján indult és az ügyintézési határidő is 2018. november 30. napján kezdődött. A 42 nap ügyintézési határidő leteltének napja: 2019. január 10.

*

A NIF Zrt. helyett a Via Futura Kft. megfizette a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése, és a 2. számú melléklet 9.2 és 13. pontja szerinti 1.250.000,- Ft, azaz egymillió-kétszázötvenezer forint igazgatási szolgáltatási díjat, mint a környezetvédelmi engedély módosítási eljárás díját.

*

A kérelem, és a mellékleteként benyújtott dokumentáció alapján a módosítás tárgya az ütemezetten tervezett gyorsforgalmi út II. ütemének 7+900 – 8+600 km szelvények közt a Fenékpusztai ideiglenes csomópont gyorsforgalmi út kiágazás „B” csomóponti ága, mely a gyorsforgalmi út bal oldalához kapcsolódva biztosítja a gyorsforgalmi út és a 76-os út korrekciójában tervezett körforgalmú csomópont kapcsolatát.

Az engedélyezett nyomvonal által érintett települések: Tikos, Hollád, Balatonszentgyörgy, Keszthely.

A módosítás által érintett település: Keszthely.

A kérelemben és a dokumentációban foglaltak alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. május 15-én kelt levelében a korábbi elrendelést módosította, mely alapján az M76 autóút M7 – Balatonszentgyörgy – Zalaegerszeg (új út építése) megvalósítását rendeli el a korábbi R76 gyorsút helyett.

A kérelem benyújtásának időpontjában hatályos 345/2012. Korm. rendelet 1. számú melléklet 1.188 pontjában, valamint az 1/a. számú melléklet 1.40. pontjában a tárgyi gyorsforgalmi út R76 gyorsút megnevezéssel szerepelt, a jogszabály 2018. december 29. napjától hatályos rendelkezései szerint azonban a megnevezés M76 autóútra változott.

A tárgyi beruházást a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Autópálya tv.) 1. sz. melléklet 26. pontja M76 autóútként nevesíti.

Mindezek alapján jelen határozat rendelkező rész I. pontjában foglaltak szerint rendelkeztem.


*

A 314/2005. Korm. rendelet alapján:

10. § (8) A környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A Kvt. alapján:

72. § A környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonja, ha a véglegessé válástól számított öt éven belül a tevékenységet, illetve az ahhoz szükséges építési előkészítési munkákat nem kezdték meg, illetőleg ha a jogosult nyilatkozik arról, hogy a környezetvédelmi engedéllyel vagy az egységes környezethasználati engedéllyel nem kíván élni, továbbá akkor is, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.

Az Ngt. 2015. július 3. napjától hatályos rendelkezése alapján:

6/F. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 72. §-ától eltérően a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt akkor vonja vissza, ha
a) a véglegessé válástól számított tíz éven belül a közlekedési infrastruktúra-beruházás megvalósítását vagy az ahhoz szükséges építési előkészítési munkákat nem kezdték meg,
b) a jogosult nyilatkozik arról, hogy a környezetvédelmi engedéllyel nem kíván élni, vagy
c) az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.

13. § E törvénynek a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások megvalósításának gyorsításával összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 6/F. §-át azokra a környezetvédelmi engedélyekre kell alkalmazni, amelyeket a Kormány által a Módtv. hatálybalépését követően nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű infrastruktúra-beruházással összefüggő ügynek minősített ügyekben adtak ki.

A kérelem mellékleteként megküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen nem változtak meg, erre tekintettel a környezetvédelmi engedély visszavonásának feltételei nem állnak fenn.

*

A 314/2005. Korm. rendelet alapján:

2. § (2) A környezeti hatásvizsgálati eljárás szempontjából
a) jelentős módosítás:
(…)
ac) a 3. számú melléklet 131. pontjában felsorolt tevékenységnek az alábbiakban megadott megváltoztatása:
aca) a tevékenység volumene a megvalósítására vonatkozó korábbi engedélyben meghatározott mértéket legalább 25%-kal meghaladja,
acb) új vasúti pálya létesül,
acc) új forgalmi sáv létesül, kivéve, ha az csak le- vagy felhajtó- vagy kapaszkodó sáv,
acd) vezeték nyomvonalának megváltoztatása védett természeti területen,
ace) a nyomvonal olyan megváltoztatása, ami miatt a hatásterület védett természeti területet, Natura 2000 területet, barlang védőövezetét, vízbázis védőövezetét vagy régészeti érdekű területet fog érinteni,
acf) a nyomvonal olyan megváltoztatása, ami miatt országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás feltételezhető;
ad) a tevékenység olyan megváltoztatása, ami egyúttal az 1. számú mellékletben felsorolt más tevékenység megkezdését jelenti, függetlenül attól, hogy az ab) és ac) pontokban megadott feltételek teljesülnek-e


A dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tárgyi módosítás a nyomvonal megváltoztatását jelenti, a nyomvonal megváltoztatása miatt a hatásterület országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, barlang védőövezetét nem érinti.

Annak megállapítása érdekében, hogy a tárgyi módosítás fentiekre tekintettel jelentős módosításnak minősül-e, a Kormányhivatal 2018. december 4. napján PE/KTFO/5197-5/2018. és PE/KTFO/5197-6/2018. számon megkereste a területileg illetékes vízvédelmi, valamint örökségvédelmi hatóságot, és kérte nyilatkozatuk megküldését arra vonatkozóan, hogy a nyomvonal megváltoztatása miatt a hatásterület vízbázis védőövezetét, illetve régészeti érdekű területet érint-e.

A Kormányhivatal fenti megkeresésére a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 36800/6069-2/2018.ált. számon, valamint a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály által ZA-05D/EU/1610-4/2018. számon kiegészített, ZA-05D/EU/1610-2/2018. számon megküldött, 2018. december 7. napján, illetve 2018. december 11. napján érkezett nyilatkozat alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a tárgyi módosítás nem minősül jelentős módosításnak.

*

A benyújtott iratok alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a Vibrocomp Kft. jelen eljárás során képviseleti jogosultságát nem igazolta tekintettel arra, hogy a tárgyi ügyben eljárásra a NIF Zrt. a Strabag Általános Építő Kft-t hatalmazta meg.

Mindezek alapján a Kormányhivatal 2018. december 11. napján kelt, PE/KTFO/5197-11/2018. számú végzésével a NIF Zrt. által a Vibrocomp Kft. részére adott szabályszerű meghatalmazás megküldésére hívta fel a Vibrocomp Kft.-t, amely alapján a Vibrocomp Kft. a NIF Zrt. nevében és helyett tárgyi eljárás során eljárhat.

A Vibrocomp Kft. 2018. december 18. napján érkezett beadványával a fenti hiánypótlási felhívást megfelelően teljesítette, képviseleti jogosultságát az eljárás során igazolta.


*

Az Ákr. 55. § rendelkezései, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és 1. számú melléklet 9. táblázat 2., 3. és 4. pontja, továbbá az Ngt. 6/I. §-ában foglaltak alapján a Kormányhivatal 2018. december 11. napján PE/KTFO/5197-13/2018. számon megkereste az ügyben vízügyi és vízvédelmi szempontból, valamint egyidejűleg PE/KTFO/5197-14/2018. számon a katasztrófavédelmi szempontból hatáskörrel rendelkező, a módosítással érintett település vonatkozásában területileg illetékes szakhatóságokat, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, valamint a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi és vízvédelmi szempontból 36800/6168-2/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság katasztrófavédelmi szempontból 37000/2174-1/2018.ált. számon kikötés nélkül járult hozzá a környezetvédelmi engedély módosításához.

A megkeresett szakhatóságok jelen határozat rendelkező részében szereplő szakhatósági állásfoglalásaikat az alábbiakkal indokolták:

1. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/6168-2/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály PE/KTFO/5197-13/2018. számú – 2018. december 12. napján érkezett – megkeresésével, az R76 gyorsforgalmi út M7 autópálya Holládi csomópont – Keszthely 71-75 sz. főút körforgalmú csomópontja közötti szakasz OKTF-KP/8430-80/2016. számú környezetvédelmi engedélyének módosításához a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) szakhatósági állásfoglalását kérte.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján, a környezeti hatásvizsgálati eljárásban vízgazdálkodási hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol. Vízvédelmi hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton közzétett, a VIBROCOMP Kft. (1118 Budapest, Bozókvár u. 12.) által készített 071/2018 munkaszámú környezetvédelmi engedély módosítási dokumentáció és az iratelőzmények átvizsgálása során az alábbiakat állapítottam meg.

Az R76 gyorsforgalmi út M7 autópálya Holládi csomópont és Keszthely 71-75 sz. főút körforgalmú csomópontja közötti szakasz OKTF-KP/8430-80/2016. számon jogerős környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik. A környezetvédelmi engedélyhez a Vízügyi Hatóság 36800/4862-2/2016.ált. számon adott szakhatósági állásfoglalást.
A környezeti hatástanulmány Fenékpusztánál nem tartalmazott szintbeni csatlakozást a 76 sz. főúthoz. A tervezett nyomvonal kezdőpontja az M76 autóút (R76 gyorsforgalmi út) 7+900 km szelvénye, hossza 700 m, végpontja a 8+600 km szelvény, illetve a „B” csomóponti ág végi körforgalom. A nyomvonal a 76 sz. főút északi oldalán, azzal közel párhuzamosan halad és csak kis mértékben tér el az R76 gyorsforgalmi út környezetvédelmi engedéllyel rendelkező nyomvonalától.
A tervezett módosítás a Vízügyi Hatóság szakhatósági állásfoglalásában már elbírált vízgazdálkodási és vízvédelmi szakkérdések tekintetében nem jelent változást.

A rendelkezésemre álló iratok, a megkeresés és a környezetvédelmi engedély módosítási dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.

Tájékoztatom a kérelmezőt és az eljáró hatóságot, hogy a Víz Keretirányelv (VKI) alkalmazásával kapcsolatos nyilatkozatot a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adja ki.

Az engedélyezési eljárás tárgya az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése, valamint az 1. melléklet 1.188. pontja és az 1/a. melléklet 1.40. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

A szakhatósági állásfoglalás elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 55. § (4) bekezdése rendelkezik.

A Vízügyi Hatóság szakhatósági hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 6. pontja, továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja állapítja meg.”


2. Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 37000/2174-1/2018. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„Az Ügyfél kérelmére indult környezetvédelmi engedély ügyben a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, mint engedélyező hatóság 2018. 12. 12-én megkereste a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint első fokú katasztrófavédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

A megkereső hatóság által csatolt iratok alapján az Ügyfél környezetvédelmi engedélyének megadásához hozzájárultam.

A környezeti hatásvizsgálat elbírálása során megállapítottam, hogy
• a telepítési hely környezetében nincs veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem;
• Keszthely település összesített katasztrófa kockázati besorolása: II.
• Kiemelendő a 71-es, 75-ős főutakon zajló közúti forgalom és veszélyes áru szállítás miatti veszélyeztető hatás, illetve a hazai és külföldi atomerőművek Élelmezési Óvintézkedések Zónájába való tartozás.
• Jellemző a térségre: a ritkán, lokálisan előforduló extrém esőzés, szél, vihar, havazás.
• A környezeti hatástanulmány a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendeletben meghatározott osztályba sorolást, a települési veszélyelhárítási tervben meghatározott természeti eredetű kockázatokat figyelembe veszi és a feltárt kockázatok károsító hatásainak várható következményeit megfelelően tartalmazza;

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul.

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 4. pontja alapján, az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.188. pontja határozza meg. Illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklet 20.
pontja állapítja meg.”

*

A 71/2015. Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a területi környezetvédelmi hatóság (azaz a járási hivatal) elsőfokon az 5. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a környezeti hatásvizsgálati eljárásban az 5. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállnak.

A 71/2015. Korm. rendelet 5. számú melléklet I. táblázatának 10-17. sorai tartalmazzák a gyorsforgalmi út esetén környezeti hatásvizsgálati eljárás során vizsgálandó szakkérdéseket.

A 314/2005. Korm. rendelet alapján:

6. § (1) A környezeti hatásvizsgálati eljárás kiterjed a környezeti hatásvizsgálat-köteles tevékenységnek
a) az élővilágra, a biológiai sokféleségre, különös figyelemmel a védett természeti területekre és értékekre, valamint a Natura 2000 területekre,
b) a tájra,
c) a földre, a levegőre, a vízre,
d) az éghajlatra,
e) az épített környezetre és a kulturális örökség elemeire,
f) a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére gyakorolt hatásainak
az ügyek egyedi sajátosságainak figyelembevételével történő meghatározására, valamint a tevékenység ennek alapján történő engedélyezhetőségére.

(1a) Az (1) bekezdés szerinti eljárás magában foglalja az ott felsorolt hatások következtében érintett népesség egészségi állapotában, valamint társadalmi, gazdasági helyzetében - különösen életminőségében, területhasználata feltételeiben - várható változásoknak az értékelését.

(1b) A környezeti hatásvizsgálati eljárás - e rendeletben meghatározott tartalommal - kiterjed az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettségből eredő várható hatások vizsgálatára is.

Gyorsforgalmi út építésének környezeti hatásvizsgálati eljárása, valamint a környezetvédelmi engedély módosítási eljárása során a 71/2015. Korm. rendelet 10. § a) pontja alapján az országos környezetvédelmi hatóság, azaz a Kormányhivatal jár el elsőfokon országos illetékességgel, a 71/2015. Korm. rendelet rendelkezései azonban számára – az 531/2017. Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázatában kijelölt szakhatóságokon túl – további hatóságok bevonását, illetve szakkérdés vizsgálatát nem írják elő.

Fentiekre tekintettel a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a környezetvédelmi engedély módosítási eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi szakterületet érintő kérdéseken túl további szakmai kérdések vizsgálata is szükséges, amelyhez adatok, nyilvántartások nem állnak a tárgyi ügyben eljáró hatóság, azaz a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya rendelkezésére.

Mindezek alapján a Kormányhivatal 2018. december 11. napján a tárgyi módosítás által érintett településre vonatkozó illetékességi szabályok figyelembe vételével a hatáskörrel rendelkező hatóságokat PE/KTFO/5197-15/2018., PE/KTFO/5197-16/2018., PE/KTFO/5197-17/2018., PE/KTFO/5197-18/2018., PE/KTFO/5197-19/2018., PE/KTFO/5197-20/2018., PE/KTFO/5197-21/2018., PE/KTFO/5197-22/2018. számon megkereste az alábbi szakmai kérdésekre vonatkozóan:

• a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően,

• kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően,

• a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően,

• az erdőre gyakorolt hatások vizsgálatára, valamint ha a tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének a vizsgálatára is kiterjedően,

• termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében,

• az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatásának vizsgálatára kiterjedően az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából,

• a területrendezési tervekkel való összhang tekintetében,

• a természetes gyógytényezők, gyógyhelyek természeti adottságainak és az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére, valamint a természetes gyógytényezőket érintő hatások vizsgálatára kiterjedően.

A megkeresett hatóságok válaszukat az alábbiak szerint adták meg:

1. Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály ZA/NEF/01180-2/2018. számon:

„A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 25. § (1) bekezdése b) pontja alapján megkereste a Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályt az R76 gyorsforgalmi út M7 autópálya Holládi csomópont – Keszthely 71-75. számú főút körforgalmú csomópontja közötti szakasz „B6” nyomvonalváltozat szerinti kialakítására kiadott OKTF/KP/8430-80/2016. számú környezetvédelmi engedély módosítási eljárásában. A megkeresésben a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően kértek tájékoztatást.

A fenti beruházás az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az egyéb eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, továbbá 1. § (2) bekezdése alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházással összefüggő ügy.

A Vibrocomp Kft. által 2018 októberében készített, 071/2018. témaszámú, az M76 autóút II. ütemének (5+650 – 8+600) fenékpusztai ideiglenes csomópont – Gyorsforgalmi út kiágazása – Környezetvédelmi engedély módosítása” című dokumentációban foglaltak alapján megállapítható, hogy egészséget károsító mértékű terhelés az alábbi jogszabályokban foglalt előírások maradéktalan betartása esetén zárható ki:
• az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 44. és 46. §;
• az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet;
• a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet;
• az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet,
• a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM rendelet,
• a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény;
• a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet.”


2. Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály ZA-05D/EU/1610-6/2018. számon:

„ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILATKOZAT

Hivatkozva a 2018. 12. 12-én Hatóságunkhoz megküldött PE/KTFO/5197-16/2018 sz. megkeresésre az R76 gyorsforgalmi út M7 autópálya Holládi csomópont-Keszthely 71-75. számú főút körforgalmú csomópontja közötti szakasz „B6” nyomvonalváltozat szerinti ütemezett megvalósítása ügyében hozott OKTF/KP/8430-80/2016. sz. környezetvédelmi engedély határozat módosítása vonatkozásában az alábbi nyilatkozatot teszem:

• Az R76 gyorsforgalmi út M7 autópálya Holládi csomópont-Keszthely 71-75. számú főút körforgalmú csomópontja közti szakasz beruházáshoz készült Előzetes régészeti dokumentációban (a továbbiakban ERD) foglaltakat a csomópont területére vonatkozó lelőhely felderítési módszer: próbafeltárás elvégzésének eredményeivel ki kell egészíteni. A próbafeltárás elvégzését a terület régészeti kutatását akadályozó objektív ok elhárulása, az erdő kivágása után lehet elvégezni. Az erdő kivágását a területen feltárási jogosultsággal rendelkező intézménnyel, a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.-vel egyeztetni szükséges.
• A próbafeltárás elvégzése után a Feltárási Projektterv kiegészítésében pontosítani szükséges a régészeti lelőhely, a jelenségek állag- és állapotmegóvása érdekében elvégzendő legszükségesebb teendőket, illetve a régészeti feltárások szükséges mértékét és módját a csomópontra vonatkozóan.
• A továbbiakban az ERD-ben foglaltak alapján el kell végezni a szükséges régészeti feltárást.

Az örökségvédelmi nyilatkozatban leírtakat az alábbiakkal indokolom:

A megkeresés és az Előzetes régészeti dokumentációt is tartalmazó hatásvizsgálati dokumentáció áttanulmányozását követően megállapítottam, hogy a tárgyi útszakasz tervezése és kivitelezése a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 1. melléklete, valamint az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1/a melléklete alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás, ezért a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. (a továbbiakban: Kötv.) 7.§ 20. pontja szerint Nagyberuházás.

A Nagyberuházásokra vonatkozóan a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXI. tv. (a továbbiakban Kötv.) 23/C-23/D § szerint Feltárási projekttervet tartalmazó Előzetes régészeti dokumentációt (a továbbiakban ERD) kell készíteni a Kötv. 7.§ 3. pontja szerinti céllal és tartalommal a teljes projekt tekintetében. (A Nagyberuházásokkal összefüggő régészeti feladatellátás szabályait a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kövszr.) 37.§-45.§ részletezi).

Megállapítottam, hogy a tárgyi nyomvonal területére vonatkozóan készült ERD nem vizsgálja a jelenlegi környezetvédelmi eljárás tárgyát képező csomópont régészeti érintettségét, ezért az ERD, illetve a Feltárási projektterv kiegészítését legkésőbb az építési engedélyezési eljárás megkezdéséig el kell végezni, a dokumentációt az építési engedélyezési eljárás során Hivatalomhoz be kell nyújtani.

A vélemény kiadásához kapcsolódó hatáskörömet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kövszr.) 3. § (1.) bekezdés a) pontja, a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás 24. § (1)-(2) bekezdése, illetékességemet a Kövszr. 1. számú melléklet 20. pontja állapítja meg.”


3. Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztály ZAF/010/02520-2/2018/T32. számon:

„A 2018. december 12-én érkezett PE/KTFO/5197-17/2018. számú megkeresése és a hozzá tartozó – a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-kornyezetvedelmies-
termeszetvedelmi-foosztaly-jogi-es-hatosagi-osztaly-hirdetmenye-pe-ktfo-5197-2018 hivatkozási úton elérhető – dokumentumok [VIBROCOMP Kft. (1118 Budapest, Bozókvár u. 12.) kérelme; VIBROCOMP Kft. által készített 071/2018 témaszámú, „M76 AUTÓÚT II. ÜTEMÉNEK (5+650 – 8+600) FENÉKPUSZTAI IDEIGLENES CSOMÓPONT GYORSFORGALMI ÚT KIÁGAZÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA” című dokumentáció] alapján az R76 gyorsforgalmú út M7 autópálya Holládi csomópont – Keszthely 71-75. számú főút körforgalmi csomópontja közötti szakasz „B6” nyomvonalváltozat szerinti ütemezett megvalósítására vonatkozó OKTF/KP/8430-80/2016. számú, 2016. december 15-én kelt környezetvédelmi engedély módosítása iránti eljárásban „a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata”

szakkérdés tekintetében a szakmai véleményem a következő:

Talajvédelmi szempontból a környezetvédelmi engedély módosítható az „M76 AUTÓÚT II. ÜTEMÉNEK (5+650 – 8+600) FENÉKPUSZTAI IDEIGLENES CSOMÓPONT GYORSFORGALMI ÚT KIÁGAZÁSA” című dokumentációban ismertetettek szerinti módosításra vonatkozóan, az alábbi feltételek előírása mellett:

• A módosítás építési engedélyezése céljából készített tervnek – a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény – a továbbiakban: Tfvt. – 44. § (1) bekezdés előírása alapján tartalmaznia kell a humuszos termőréteg letermelésével, megmentésével, hasznosításával, továbbá a terület helyreállításával kapcsolatos munkálatokat, amelyeket a Tfvt. 50. § (1) bekezdés b), d) pontjai, valamint a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet – a továbbiakban: Rendelet – 1. § (1) bekezdés d), e) pontjai által előírt talajvédelmi tervre / tervekre alapozottan kell megtervezni.

• A talajvédelmi szakértő által készített talajvédelmi tervnek tartalmilag és formailag is meg kell felelnie Tfvt.-ben és a Rendeletben meghatározott követelményeknek.

INDOKOLÁS

Szakmai véleményemet az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1), (2) bekezdéseinek előírásaira figyelemmel, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és 5. melléklet I. táblázat 12. pont előírása alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint adtam ki, mert az érvényben lévő, vonatkozó jogszabályi előírások betartása, valamint az előírt feltételek betartása mellett a többlet termőföld igénybevételével járó módosítás megvalósítása a talajvédelmi érdekek sérelme nélkül megtörténhet.

Hatásköröm a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdés-, illetékességem a 3. § (2) bekezdés előírásán alapul.”


4. Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály VEG/001/05051-2/2018. számon:

„Hivatkozott számú megkeresése alapján a tárgyban megnevezett eljárás keretében 2019. január 7-én tartandó közmeghallgatáson egyéb elfoglaltságaim miatt nem tudok személyesen megjelenni, de a dokumentációk áttanulmányozása alapján az alábbi nyilatkozatot teszem:
A M76 autóút II. ütemének (5+650 – 8+600) fenékpusztai ideiglenes csomópont – Gyorsforgalmi út kiágazása nem érint erdőterületet.
Amennyiben az építési munkálatok során az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) nem szereplő külterületi ingatlanokon található, az erdészeti hatóság hatáskörébe tartozó faállomány kitermelése szükséges, akkor az csak a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztályára előzetesen benyújtott fásításban tervezett fakitermelés bejelentés után végezhető.

Amennyiben az új útvonal mentén olyan ingatlanon terveznek fásítás telepítését, amely a megvalósulás után az erdészeti hatóság hatáskörébe fog tartozni, akkor azt – az erdészeti hatóság központi szerve által rendszeresített, és a honlapján közzétett formanyomtatványon – legalább az első kivitel megkezdése előtt 45 nappal előzetesen be kell jelenteni az erdészeti hatóságnak. A telepítés a bejelentés erdészeti hatóság általi tudomásulvétele után végezhető. Fásítás telepítésének bejelentése helyett a telepítő kérelmezheti az erdészeti hatóságtól a telepítés engedélyezését.

Indokolás

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a M76 autóút II. ütemének (5+650 – 8+600) fenékpusztai ideiglenes csomópont – Gyorsforgalmi út kiágazása nem érint erdőterületet, így erdő, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 77. §-a alapján nem jár erdő igénybevétellel a tervezett beruházás..
Amennyiben kivitelezési munkálatok során az Adattárban nem szereplő külterületi ingatlanokon – Keszthely 0416/7 a, 0420/5,6 és 0463/4 hrsz. – található az erdészeti hatósághatáskörbe tartozó fa vagy faállomány kitermelése szükséges, akkor - az Evt. 12. § (3) bekezdése alapján – a fakitermelés csak a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztálynál előzetesen az Evt. végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 44. § (1) bekezdése szerinti adatok benyújtása után végezhető.
Amennyiben a fatelepítés történik az Adattárban nem szereplő külterületi ingatlanokon, akkor felhívom a figyelmet az erdőtelepítéssel az Evt. 44-50. §, a fásítással kapcsolatban a Vhr. 30. § (2) bekezdésére, valamint a telepítendő erdő rendeltetésének megállapítására vonatkozóan az Evt. 23. §-ban előírtakra.

Az Élővilág-védelmi közvetlen hatásterületen található a Keszthely 0401 hrsz.-ú ingatlan, melyen az Adattárban a Keszthely 226 A2, NY2, NY4 erdőrészletek találhatók.

A feltételek előírásakor
- fásításból történő fakitermelés bejelentésére vonatkozóan az Evt. 4. §-a, az Evt. 12. § (3) bekezdése és a Vhr. 44. § (1) bekezdése valamint a Vhr. 1. számú melléklete,
- az erdőtelepítésre vonatkozó feltételt az Evt. 44. - 50. §.-a, míg a fásítás telepítésére vonatkozót a Vhr. 30 § (2) bekezdése alapján,
alapján járt el az erdészeti hatóság.

Nyilatkozatomat a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rend.) 10. § c) pontja biztosított hatáskörben eljárva, a Rend. 11. § (1) bekezdése szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével hoztam meg.”


5. Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10858/2018. számon:

„A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály ( 1016 Budapest ,Mészáros u. 58/a.) a PE/KTFO/5197-19/2018. számú megkeresése és a mellékelt dokumentumok alapján az engedélyes NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.), kérelmező Vibrocomp Kft. (1118 Budapest, Bozókvár u. 12.) kérelmére indult, „M76 autóút II.ütemének Fenékpusztai ideiglenes csomópont gyorsforgalmi út kiágazása környezetvédelmi engedély módosítására vonatkozó eljárásban a Keszthelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya (továbbiakban Hivatal) a szakkérdésben történő nyilatkozatát megadja az alábbiak figyelembevételével:

• Tekintettel arra, hogy a dokumentációban pontos helyrajzi számok nem kerültek megjelölésre a beruházás során figyelemmel kell lenni arra, hogy a termőföldként nyilvántartott ingatlanok és a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység ne akadályozza
• a beruházás során végzett építési tevékenység végzése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a lehető legkisebb mértékű és lehetőség szerint gyengébb minőségű termőföldet vegyék igénybe. A tervezett területhez tartozik a felvonulási terület, a gépek okozta taposási terület, az építési anyagok tároló területe, amely során időleges igénybevétel történik, és ezt is engedélyeztetni kell Hivatalunkkal.
• A tervezett beruházás megkezdését Hivatalunknak be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén földvédelmi bírság kiszabásáról intézkedik a Hivatal. A beruházás megkezdésének napján a földvédelmi járulékot be kell fizetni. A határidőre meg nem fizetett földvédelmi járulék adók módjára behajtandó köztartozás.

I N D O K O L Á S

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály ( 1016 Budapest ,Mészáros u. 58/a.) szakkérdésben történő nyilatkozatot kért az M76 autóút II.ütemének Fenékpusztai ideiglenes csomópont gyorsforgalmi út kiágazása környezetvédelmi engedély módosítására vonatkozó eljárásban a termőföld mennyiségi védelmének érdekében.

Megállapítást nyert, hogy a tervezett beruházás termőföld igénybevételével fog járni, ezért a szakkérdésben történő állásfoglalás a Termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX tv. 7-20. §-ban foglaltak szerint, a rendelkező részben megjelölt feltételekkel került meghozatalra.

A szakkérdésben történő nyilatkozat kiadására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi. CL. törvény (Ákr.) 55-57. § alapján, a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. számú melléklete, valamint a Termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8. §-a alapján került meghozásra, mert az előírtak megtartása mellett az érintett területeken megvalósuló beruházás földvédelmi érdeket nem sért.

A hivatal hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016 (XII.2.) Korm. rendelet 1. §. e., pontja, 36. § c., pontja és a 37. §-a határozza meg, illetékessége a rendelet 1. sz. mellékletében, valamint a 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltakon alapul.”


6. Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály PBK/3578-2/2018. számon:

„A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által PE/KTFO/5197-2/2018. iktatószámmal beterjesztett megkeresésében jelzett dokumentáció alapján, az R76 gyorsforgalmi út M7 autópálya Holládi csomópont – Keszthely 71-75. számú főút körforgalmú csomópontja közötti szakasz „B6” nyomvonalváltozat szerinti ütemezett megvalósítása környezeti hatásvizsgálati eljárása ügyében

bányafelügyeleti szakkérdés tekintetében a Bányafelügyelet a hozzájárulását feltétel előírása nélkül megadja.

INDOKLÁS

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a 2018. december 13-án beérkezett PE/KTFO/5197-2/2018. iktatószámú megkeresésében szakkérdés vizsgálatára kérte fel a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályát (továbbiakban: Bányafelügyelet) az R76 gyorsforgalmi út M7 autópálya Holládi csomópont – Keszthely 71-75. számú főút körforgalmú csomópontja közötti szakasz „B6” nyomvonalváltozat szerinti ütemezett megvalósítása környezeti hatásvizsgálati eljárása ügyében. Megkeresésében jelezte a dokumentáció elektronikus elérhetőségét.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú melléklet I. táblázatának 8. pontja alapján a Bányafelügyelet a vizsgálandó szakkérdése:

Az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatásának vizsgálata az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából.

A szakkérdés vizsgálatának feltétele:

„Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörükbe tartozik, azt érinti, vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja, és a vizsgálat (engedély megszerzése) nem bányászati tevékenységre vonatkozik”

Az „M76 autóút II. ütemének (5+650 – 8+600) fenékpusztai ideiglenes csomópont – Gyorsforgalmi út kiágazása – Környezetvédelmi engedély módosítása” című dokumentáció (készítette: VIBROCOMP Akusztikai és Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 2018. október 10., Tervszám: 071/2018.) felülvizsgálata alapján az alábbiakat állapítottam meg:

• A tervezési területen a Bányafelügyelet nyilvántartása szerint megkutatott, és nyilvántartott ásványi nyersanyag, szilárdásvány-bányatelek nem található.
• A tervezett tevékenység a földtani közegre káros hatást nem gyakorol.
• A tárgyi létesítés közvetlenül nem érint földtani veszélyforrásos területeket.

A Bányafelügyelet a nyilatkozatát a Baranya Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott 4/2015. (IV.20.) sz. BMKvK utasításának megfelelően, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015 (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. sz. melléklete I. 8. pontja és a Bányafelügyeletnek a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) kormányrendelet által megállapított illetékessége alapján a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43. és 44.§-ai alapján adta meg.”


7. Zala Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész ZAB/010/272-2/2018. számon:

„Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján történt megkeresésére, az „M76 autóút II. ütemének (5+650 - 8+600) fenékpusztai ideiglenes csomópont - Gyorsforgalmi út kiágazása - Környezetvédelmi engedély módosítása” című tervdokumentációra vonatkozóan, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kkr.) szerinti környezeti hatásvizsgálati eljárásban, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet 1. táblázat 16. sorában meghatározott szakkérdésben (területrendezési tervekkel való összhang) – tekintettel a Kkr. 12. melléklet 9. sorára is – az alábbi nyilatkozatot adom:

• Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT) 31/B. § a) bekezdése alapján az Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat és egyedi építményeket az Otrt. 1/1-11. melléklete, 9. § (7) bekezdése, és 10. §-a előírásainak alkalmazásával, valamint az Országos Szerkezeti Tervben meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell kijelölni.

• A tervdokumentáció áttekintése során megállapítottam, hogy az abban ismertetett nyomvonal-módosítás megfelel az OTrT. 10. § (2) és 9. § (7) bekezdéseinek, mivel – figyelemmel az OTrT. 1/1. melléklet 35. pontjára – a módosított nyomvonal továbbra is a megjelölt település közigazgatási területén, illetve annak 10 km-es körzetében halad, továbbá a szomszédos megyék és települések határán a folyamatos kapcsolódás lehetősége továbbra is biztosított.

A fentiek alapján a tervezett nyomvonal-módosítás a területrendezési tervekkel összhangban van, a tervdokumentációval kapcsolatosan kifogást nem emelek.”


8. Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály BP/FNEF-TKI/09313-2/2018. számon:

„Hivatkozással fenti számú levelében történt megkeresésére, a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) az alábbi tájékoztatást adja.

Az R76 gyorsforgalmi út – M7 autópálya Holládi csomópont – Keszthely 71-75. számú főút körforgalmú csomópontja közötti szakasz „B6” nyomvonalváltozat szerinti ütemezett megvalósítása kapcsán az engedélyezett nyomvonal által érintett településeken (Tikos, Hollád, Balatonszentgyörgy, Keszthely) természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn.
Erre tekintettel a BFKH nyilatkozattételi lehetőséggel nem rendelkezik, ezért a 2019. január 7-én tartandó közmeghallgatáson nem kíván részt venni.

A BFKH jelen iratot az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg.
A BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani (szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosítókód: 427094958).

Kérem fentiek szíves elfogadását.”

*

A Kormányhivatal a kérelem benyújtását követően 2018. december 11. napján a nyilvánosság tájékoztatása érdekében a hivatalában, honlapján és a hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon közhírré tette az eljárás megindításától szóló hirdetményt, továbbá azt a kérelemmel és a dokumentáció nyomtatott példányával együtt – közzététel céljából – 2018. december 11. napján PE/KTFO/5197-23/2018. számon megküldte a módosítás által érintett Keszthely város jegyzőjének kérve, hogy a hirdetmény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közzétételéről legkésőbb 2018. december 20. napjáig gondoskodni, valamint a kifüggesztés alatt érkezett lakossági észrevételekről a Kormányhivatalt tájékoztatni szíveskedjen.
A Kormányhivatal fenti megkeresésére válasz nem érkezett.

*

A Kormányhivatal a hirdetményt 2018. december 11. napján PE/KTFO/5197-25/2018. számon közzététel céljából a módosítással nem, de a nyomvonal által érintett további települések (Tikos, Hollád, Balatonszentgyörgy) jegyzői részére is megküldte, kérve, hogy a hirdetmény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közzétételéről legkésőbb 2018. december 20. napjáig gondoskodni, valamint a kifüggesztés alatt érkezett lakossági észrevételekről a Kormányhivatalt tájékoztatni szíveskedjenek.

A Kormányhivatal fenti megkeresésére a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes főjegyzője Tikos község vonatkozásában TIK/276-2/2018. számú, Hollád község vonatkozásában HOL/487-2/2018. számú, Balatonszentgyörgy község vonatkozásában BSZ/1690-2/2018. számú, 2018. december 15. napján érkezett levelében értesítette a Kormányhivatalt, hogy a hirdetmény közzétételéről gondoskodott, és tájékoztatta az érintetteket a kérelembe és mellékleteibe való betekintés módjáról.

*

Jelen eljárás során a nyilvánosság tájékoztatása és véleményének megismerése érdekében a Kormányhivatal a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Dísztermében (8360 Keszthely, Fő tér 1.) közmeghallgatást tartott 2019. január 7. napján.

A közmeghallgatás helyéről és idejéről a Kormányhivatal az érdekelteknek értesítést küldött, a lakosság pedig a közmeghallgatásra vonatkozó adatokról az érintett önkormányzat jegyzője által közterületen és helyben szokásos egyéb módon közzétett, valamint a Kormányhivatal által a hivatalában, honlapján és a hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon közhírré tett hirdetményből szerezhetett tudomást.

A közmeghallgatásról PE/KTFO/239-1/2019. számon jegyzőkönyv készült, amelyet a Kormányhivatal elektronikus úton közzétett a honlapján és a hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon.

*

A Kormányhivatal PE/KTFO/5197-24/2018. számú végzésével 2018. december 11. napján a 314/2005. Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján megkereste a módosítással érintett Keszthely város jegyzőjét a tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében.

A 314/2005. Korm. rendelet 1. § (6c) bekezdése alapján a jegyző a jogsegélyéhez mellékelheti a tervezett tevékenységgel kapcsolatos véleményét is.

A fenti megkeresésre Keszthely város jegyzője nyilatkozatát 3/1903-2/2018. számon az alábbiak szerint adta meg:

„N Y I L A T K O Z A T

2018. december 11. napján kelt megkeresésre válaszolva a „R76 gyorsforgalmi út M7 autópálya Holládi csomópont – Keszthely 71-75. számú főút körforgalmú csomópontja közötti szakasz „B6” nyomvonalváltozat” ügyében a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálynál indult környezetvédelmi engedély módosítása közigazgatási hatósági eljárás kapcsán az alábbi nyilatkozatot adom.

• A tervezett nyomvonal a Keszthely Közigazgatási Területének helyi építési szabályzatról szóló Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15.) önkormányzati rendeletével elfogadott önkormányzati szabályozással, településrendezési eszközökkel nem ellentétes.
• Környezet- és természetvédelmi szempontból a tervezett beruházás megfelel a helyi szabályozásnak, tekintettel arra, hogy az érintett területek a helyi természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott 11/1999. (IV.29.) önkormányzati rendelet alapján nem állnak helyi természetvédelmi oltalom alatt.”

A fenti nyilatkozat alapján a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel összhangban van.

*

A Kormányhivatal PE/KTFO/5197-26/2018. számon 2018. december 11. napján az Autópálya tv. 9. § (2) bekezdése alapján szakvélemény megadása végett megkereste Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztályát.

Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály a fenti megkeresésre BP/0801/978-1/2018. számon a következő szakvéleményt adta:

„A PE/KTFO/5197-26/2018. ügyiratszámú, 2018. december 11-én kelt levelükkel szakvéleményünket kérték az M76 autóút II. ütemének (5+650 – 8+600) fenékpusztai ideiglenes csomópont – Gyorsforgalmi út kiágazása – környezetvédelmi engedélye módosításának engedélyezési eljárásában.

A http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/kornyezetvedelmi-hirdetmenyek oldalon elektronikusan közzétett, a Vibrocomp Kft. által 2018 decemberében készített, a környezetvédelmi engedély módosítása iránti kérelmet alátámasztó munkarészekben foglaltak alapján az alábbi szakvéleményt adom:

A tárgyi útszakasz szerepel:

– a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 1. sz. mellékletének 26. pontjában mint M76 autóút M7 – Balatonszentgyörgy – Zalaegerszeg (új út építése), valamint

– az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 1/1. melléklet 1. táblázat 30. pontja alatt (még mint R76 gyorsút Balatonszentgyörgy térsége (M7) – Keszthely – Zalaegerszeg térsége).

Tájékoztatom, hogy a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság – továbbiakban NIF Zrt. – (1134 Budapest, Váci út 45.) – mint Engedélyes/Építtető – nevében és megbízásából eljáró UVATERV Zrt. (továbbiakban: Kérelmező) 52.388/501/732/2016. számú, 2016. október 28-án kelt kérelmére, a kérelem mellékleteként a Főosztályomhoz benyújtott, – a Kérelmező által 52.388 tervszámon, 2016. októberében készített engedélyezési tervdokumentáció alapján az R76 gyorsút II. szakasz 5+650 – 15+250,81 km szelvények közötti szakasz útépítési engedélyezési eljárását Főosztályom lefolytatta és az építési engedélyt a BP/0801/94-10/2017. számú, 2017. február 6-án kelt „R76 gyorsút kiépítése az M7 autópálya Holládi csomópont és Keszthely 71-75. sz. főút körforgalmú csomópontja között, II. szakasz 5+650 – 15+250,81 km szelvények közötti szakasz útépítési engedélyezési eljárása” tárgyú határozatával kiadta.

A fenti engedélyt csatoltan megküldöm.

Az útépítési engedélyezési tervdokumentációban foglaltak kielégítik a hatályos útügyi műszaki előírásokban foglalt előírásokat.

A gyorsforgalmi út, illetve a szakági tervei készítése során az út területére hulló, valamint a környező területről az út felé gravitáló csapadékvizek biztonságos elvezetését megoldották. A csapadékvizet összegyűjtötték és megfelelő kezelés után befogadóba vezették.

Az útárkokat öntöző csatornaként, vagy víztározóként nem használták fel, a belvízcsatorna szerepét nem töltik be.

A gyorsforgalmi úton a forgalom biztonsága érdekében megakadályoztak minden olyan átjárást, amely a járművezetőket váratlanul, felkészületlenül éri. Védőkerítés létesítésével megakadályozták a vad- és háziállatok útpályára kerülését, illetve a fő migrációs útvonalakon megfelelő átvezetésükről gondoskodtak.

Az M76 autóút II. ütemének (5+650 – 8+600) fenékpusztai ideiglenes csomópont – Gyorsforgalmi út kiágazása – környezetvédelmi engedélyének módosítása útügyi szakmai, gazdaságossági, területfejlesztési szempontok, valamint a fentiek figyelembevételével támogathatók.

Fentiek alapján a tárgyi gyorsforgalmi útszakasz környezetvédelmi engedélye módosításának kiadását támogatom.

Szakvéleményemet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörömben és a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott illetékességi körömben, a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdésében foglalt jogköröm alapján adtam ki.”

*

A kérelem mellékleteként benyújtott dokumentáció alapján az Alaphatározat módosítására az egyes környezeti elemek szempontjából az alábbi indokokra tekintettel került sor.

A kérelemben, valamint a mellékleteként benyújtott dokumentációban megjelölt változások, amelyekre tekintettel az Alaphatározat módosítását a NIF Zrt. megbízásából a Vibrocomp Kft. kérte, kizárólag az Alaphatározat rendelkező rész I. A tervezett tevékenység jellemzői című fejezetének módosítását tették szükségessé.

Az Alaphatározat II. Környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi előírások című fejezetének módosítása a földtani közeg védelme, hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésvédelmem vonatkozásában, valamint természetvédelmi és tájvédelmi szempontból nem indokolt. Éghajlatvédelmi szempontból előírás megtétele nem szükséges.

A dokumentáció alapján a Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Földtani közeg védelme:

A földtani közeg védelme szempontjából a tervezett módosítással a területfoglalás és így a hatásterület is minimális mértékben növekszik. A beruházás az Alaphatározatban szereplő előírások betartásával földtani közeg védelme szempontjából nem kifogásolható.


Hulladékgazdálkodás:

A benyújtott dokumentáció alapján a tervezett módosítás a hulladékgazdálkodás szempontjából nem kifogásolható.


Éghajlatvédelem:

A projekt éghajlatváltozásra gyakorolt hatását és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás képességét az Alaphatározatot megalapozó dokumentáció tartalmazta. A tárgyi módosítás nem jelentős, így az éghajlatvédelemre vonatkozó elemzés átdolgozása nem volt szükséges.

Éghajlatvédelmi szempontból a tervezett módosítással a környezetterhelést egyenértékűnek tekinthetjük a korábban engedélyezett nyomvonal szakaszéval. Fentiek alapján a tervezett tevékenység éghajlatvédelmi szempontból nem kifogásolható.


Levegőtisztaság-védelem:

A módosítással érintett szakasz építés alatti levegőterhelése az Alaphatározatot megalapozó környezeti hatástanulmányban szereplő terheléssel azonos volumenűnek tekinthető, ezért az ott szereplő megállapítások továbbra is megfelelőek.

Az üzemelés alatt levegőterhelés szempontjából szintén nem várható érdemi változás a módosítások következtében. Az üzemelésre vonatkozó, a környezeti hatástanulmányban foglalt megállapítások, a modellezésből származó következtetések továbbra is helytállóak. Az útszakasz működése a levegőminőségre nézve semleges mértékű, az út 25-50 méteres távolságában már a kimutathatósági szint körül alakul a levegőterhelés, a vonatkozó határértékek teljesülnek.

A tervezett módosítást követően az üzemelés alatti hatásterület tekintetében érdemi változás nem várható. Üzemelés során a közvetlen hatásterület az út tengelyétől számított 50 méteres sáv.

Az előzőekre tekintettel a tervezett módosítás levegőtisztaság-védelmi szempontból az Alaphatározatban foglalt előírások betartása esetén nem kifogásolható.


Természetvédelem:

Természetvédelmi szempontból közvetlen hatásterület a létesítmény által közvetlenül igénybe vett terület, az útpálya és az útpálya alatti földmű, valamint a kapcsolódó műszaki létesítmények által igénybe vett terület.

Élővilágvédelmi szempontból a közvetett hatásterület kiterjedése az útpálya melletti élőhelyek és fajok érzékenysége szerint eltérő. Az élővilágvédelmi vizsgálat alapján a tárgyi útszakasz mellett az útpálya koronavonalától számított 50-50 méter széles sáv került közvetett hatásterületként meghatározásra, amely területen a részletes élővilágvédelmi vizsgálatok is készültek.

A botanikai felmérés során elkészítették a tervezett nyomvonal és környéke aktuális élőhelytérképét. A részletes terepbejárás során feljegyezték az egyes térképezett élőhelyfoltok fajlistáit, amelyet az élőhelyek jellemzésénél használtak fel és amely alapját képezte a foltok természetességi értékkategóriái megállapításának. A természetességi értékeket a Seregélyes-féle értékszámok alapján határozták meg.

A zoológiai vizsgálatokat 2018. májusi terepi bejárások alapján végezték, továbbá felhasználták a korábbi környezeti hatástanulmányok szakági részeinek adatait is. A botanikai felmérés élőhelyi adatai alapján az igénybevételre kerülő területek az állatvilág számára nem jelentenek kiemelkedően értékes területet, az előforduló állatfajok száma, az állatok mozgása nem jelentős, az általánosan előforduló, zavarást, emberi jelenlétet jól tűrő énekes madarak, kisemlősök és gyakori rovarfajok alkotják a faunát.

A tervezett csomóponti ág hatásterületén belül jogszabállyal vagy egyedi határozattal kihirdetett „ex lege” védett lápterület, szikes tó, forrás, országos jelentőségű védett természeti terület nincs, ugyancsak nem érint sem a közvetlen, sem a közvetett hatásterület európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű, Natura 2000 területet sem.

A tervezési szakaszon a nyomvonal kezdetben szántó területen halad, majd egy szilfákkal és magyar kőrisekkel elegyes akácos erdősávot keresztez. Az erdősáv után újból szántóterületen halad. A két fasort és a szántó területeket elhagyva ágazik le a gyorsforgalmi útról a lehajtó ág a tervezett csomópont felé. A lehajtó ág spontán cserjésedő, erdősülő gyepterületen létesül. A nyomvonalon és a hatásterületen a következő élőhelytípusok találhatók meg: jellegtelen üde gyepek, őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők, tájidegen fafajokkal elegyes jellegtelen erdők és ültetvények, egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák, út- és vasúthálózat felületei.

Vizes élőhelyet közvetlenül nem érint a tervezett útszakasz, azonban a vízelvezetés részeként befogadóként használt vízfolyások a Zala-folyó és az Ingói vízszintszabályozó csatorna ökológia vízminőségének védelmében a gyorsforgalmi útról lefolyó csapadékvizek a befogadó előtt építendő nyílt árokba telepíthető hordalék- és olajleválasztó berendezésen keresztül juthatnak csak a befogadóba. A tervezett csomóponti ág megvalósítása során vízhez kötődő, illetve egyéb vizes élőhely kedvezőtlen állapotváltozása nem várható.

A felszínt érintő beavatkozások nyomán élővilágvédelmi szempontból kockázatot jelenthet az özönnövények előretörése, amelyek a következőek lehetnek: fehér akác, magas aranyvessző, parlagfű, betyárkóró. Az özönnövények visszaszorítására vonatkozóan az Alaphatározat megfelelő előírásokat tartalmaz.

Összefoglalva megállapítható, hogy a tervmódosítás szerint megépítésre kerülő út védett természeti területre, Natura 2000 területre és védett fajok élőhelyéül szolgáló magas élőhelyi értékű területekre a korábban engedélyezett tervváltozathoz viszonyítva jelentős hatást nem fog gyakorolni, természetvédelmi szempontból a létesítmény megvalósítása az Alaphatározat védelmi előírásainak végrehajtásával nem kifogásolható.


Tájvédelem:

Tájvédelmi szempontból közvetlen hatásterület a létesítmény által közvetlenül igénybe vett terület, az útpálya és az útpálya alatti földmű, valamint a kapcsolódó műszaki létesítmények által igénybe vett terület. Közvetett hatásterület az a tájrészlet, ahol az új létesítmény tájszerkezeti, tájhasználati és tájkarakter változást okoz. Tájképi hatásterület az a terület, ahol az új létesítmény tájképi változást okoz, illetve ahonnan a létesítmény látható lesz.

A létesítmény az Országos Ökológiai Hálózat puffer terület övezetét érinti, amely érintettség a megvalósíthatóságot érdemben nem befolyásolja. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve alapján a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetéhez közel, attól nagyjából 300 méterre található az igénybevételre kerülő terület. A létesítmény hatásterületén egyedi tájérték nem található.

A tervezett ideiglenes csomópont és gyorsforgalmi út kiágazás megvalósítása esetén a korábban engedélyezett létesítmény viszonylatában jelentős tájjelleg változással nem kell számolni, az általános tájvédelmi eszközrendszer és Alaphatározat tájvédelmi előírásainak végrehajtásával a létesítmény megfelelően tájbailleszthető.


Zaj- és rezgésvédelem:

Az építési zajterhelés vonatkozásában jelen módosítás kapcsán a korábbiakhoz képest érdemi változás nem várható, az engedélyezett nyomvonal környezeti hatástanulmányának megállapításai továbbra is megfelelőek.

A tervezett csomópont kiépítésével a meglévő 76 sz. főút nyomvonala kis mértékben módosul. Az elvégzett számítások alapján megállapítható, hogy a tervezett csomóponti ág környezetében nem várható határérték feletti zajterhelés.

A közvetlen hatásterület a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a szerint került meghatározásra. A tervezett csomóponti ág közvetlen hatásterülete a Tőzegtelep 0403/5, illetve a Fenékpuszta 0421/3 alatti védendő épületeket érinti.

A fentiekre tekintettel a tervezett módosítás zaj- és rezgésvédelmi szempontból az Alaphatározatban foglalt előírások betartása esetén nem kifogásolható.

*

Az eljárás során érkezett észrevételek értékelése:

A 314/2005. Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján:

10. § (1) A környezetvédelmi hatóság az érintett nyilvánosságtól, a megkeresett szervektől, valamint a nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás során kapott, a környezeti hatások értékelése szempontjából lényeges észrevételeket a szakhatóságok bevonásával érdemben megvizsgálja.

Az érintett nyilvánosság részéről észrevétel a Kormányhivatalhoz nem érkezett, a közmeghallgatáson a megjelentek részéről kérdés, észrevétel nem merült fel.

*

A Kormányhivatal 2018. december 11. napján PE/KTFO/5197-12/2018. számon tájékoztatta a kérelmező NIF Zrt.-t, hogy az eljárás során a Kormányhivatal bizonyítási eljárást folytat le, melynek során az ügyfél jogosult minden bizonyítékot megismerni, továbbá az Ákr. 5. § (1) bekezdése alapján az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet, valamint az Ákr. 33-34. §-aiban foglaltak szerint iratbetekintési jogával élhet.

Az eljárás során a kérelmező NIF Zrt. részéről a fentiekre vonatkozó beadvány nem érkezett.

*

Mindezekre tekintettel a módosítás iránti kérelem alapján lefolytatott eljárás – a Kormányhivatal által folytatott szakmai vizsgálatok eredménye, a szakhatóságok állásfoglalása, az eljárás során megkeresett hatóságok nyilatkozatai, nyilvánosság bevonása – alapján a környezetvédelmi engedély módosításának akadálya nincs.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, és a Kormányhivatal jogelődje, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 2016. december 15. napján kelt, OKTF-KP/8430-80/2016. számú határozatával kiadott, az R76 gyorsút M7 autópálya Holládi csomópont – Keszthely 71-75. számú főút körforgalmú csomópontja közötti szakasz „B6” nyomvonalváltozat szerinti ütemezett megvalósítására vonatkozó környezetvédelmi engedélyt módosítottam.

Az Ákr. alapján:

43. § (4) Az (1) bekezdésben meghatározott döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha az ügyintézési határidő elteltével a hatóság a hatósági ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg. A felfüggesztést elrendelő vagy szünetelést megállapító döntést megelőzően hozott függő hatályú döntéshez joghatás nem kapcsolódik.

Tekintettel arra, hogy a Kormányhivatal jelen határozatával az ügy érdemében az ügyintézési határidő eltelte előtt döntést hozott, a PE/KTFO/5197-4/2018. számon kiadott függő hatályú döntéshez joghatások nem kapcsolódnak.

Határozatomat a 314/2005. Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése, valamint a Kvt. 71. § (1) bekezdése b) pontja, továbbá az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hoztam meg.

Az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglaltam határozatomba. Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Határozatomat az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján az ügyben eljárt szakhatóságok, továbbá a 71/2015. Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság részére is megküldöm.

A határozatot az eljáró hatóság a Kvt. 71. § (3) bekezdése alapján teszi közhírré.

Hatáskörömet és illetékességemet az Autópálya tv. 9. § (1) bekezdése, valamint a 71/2015. Korm. rendelet 10. §-a alapján állapítottam meg.

A határozat ellen az Ákr. 116. §-a alapján fellebbezésnek helye nincs.

A határozat elleni önálló jogorvoslatot az Ákr. 112. §-a, a közigazgatási per lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése, valamint (3) bekezdés a) pontja alapján állapítottam meg.

A kereset benyújtásának határidejéről a Kp. 39. § (1) bekezdése, a tárgyalás tartása iránti kérelem előterjesztéséről a Kp. 77. § (1), (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Budapest, 2019. január 9.


Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:


Dr. Bartus Adrienn s.k.
főosztályvezető

A kiadmány hiteléül:


Kapják: kezelői utasítás szerint

Ügyintézői utasítás a PE/KTFO/239-3/2019. számú határozathoz

Kapja:


Címzett neve, levelezési címe
Csatolandó
Postázás módja
1.
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
(1134 Budapest, Váci út 45.)
-
Cégkapu
(11906522)
2.
Vibrocomp Kft.
(1118 Budapest, Bozókvár u. 12.)
-
Cégkapu
(10766323)
3.
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(9700 Szombathely, Ady E. tér 1.)
-
HK-KÉR
(OKF VMKI)
4.
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 54.)
-
HK-KÉR
(OKF ZMKI)
5.
Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
(8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.)
-
HK-KÉR
(KHIV ZAK NSZSZ)
6.
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
(8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4.)
-
HK-KÉR
(KHIV ZAJ ZEJH HFO ÉÖO)
7.
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztály
(8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81.)
-
HK-KÉR
(KHIV ZAJ ZEJH AKF NTO)
8.
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály
(8200 Veszprém, Szent Margit park 2.)
-
HK-KÉR
(KHIV VEJ VEJH AÜ ERD)
9.
Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
(8360 Keszthely, Deák F. u. 47.)
-
HK-KÉR
(KHIV ZAJ KJH)
10.
Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
(7623 Pécs, József A. u. 5.)
-
HK-KÉR
(KHIV BRK HFO BO)
11.
Zala Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.)
-
HK-KÉR
(KHIV ZAK)
12.
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály
(1138 Budapest, Váci út 174.)
-
HK-KÉR
(KHIV BUK NSZSZB)
13.
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály
(1138 Budapest, Váci út 188.)
-
HK-KÉR
(KHIV BUK KFO)
22.
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
(8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39. II. emelet)
-
HK
(ZALAMKKTO – 542391755)
23.
Hnyr
-
B
24.
Irattár
-
B

Csatolmányok:

PE-KTFO-239-3-2019 Határozat.pdf