2019. január 19., szombat

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Százhalombatta (kiz) – Ercsi elágazás (bez) vasúti vonalszakasz zajterh. határért. alól felment.
  2. Adás-vétel - Csegöld hrsz.: 033/117. hrsz.
  3. Adás-vétel - Felsőpáhok hrsz.: 573
  4. Adás-vétel - Nemti hrsz.: 048/21
  5. Adás-vétel - Nikla hrsz.: 0118

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Osztály: Jogi és Hatósági Osztály

Címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 58. A épület

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Kavaleczné Dr. Komolai Edina

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Jogi és Hatósági Osztály

Címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 58. A épület

Kérelmező

Neve: Váci Reménység Egyesület

Azonosító adatok

Iktatási szám: PE/KTFO/207/2019.

Kifüggesztés időpontja: 2019. január 11.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2019. január 27.

Kifüggesztés helye: http://hirdetmenyek.magyarorszag.hu/

A hirdetmény tárgya: Váci Reménység Egyesület (2019. február 09-10.; 2020. február 08-09.; 2021. február 13-14.; 2022. február 12-13.; 2023. februá

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: teljesítménytúra gyalogos

TörzsszövegKÖZLEMÉNY


Az általános közigazgatási rendtartásáról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján a tárgyi ügyben közhírré tételnek van helye.

Eljáró hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.; továbbiakban: Kormányhivatal); ügyintéző neve, elérhetősége: Kavaleczné Dr. Komolai Edina, jho@pest.gov.hu

Ügyirat száma: PE/KTFO/207/2019.

Ügy tárgya: Az egyes országos jelentőségű védett természeti területek, valamint európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű (Natura 2000) területek érintésével tervezett „Kitörés” elnevezésű gyalogos teljesítménytúrák (2019. február 09-10.; 2020. február 08-09.; 2021. február 13-14.; 2022. február 12-13.; 2023. február 11-12.) megrendezésének természetvédelmi engedélyezése iránti kérelem elbírálása.

Kérelmező ügyfél: Váci Reménység Egyesület (2600 Vác, Dr. Csányi László krt.58.)

Kérelmezett tevékenységgel érintett terület: jelen közleményhez csatolt térképen ábrázolva.

Tájékoztatás döntéshozatalról: A Kormányhivatal PE/KTFO/207-2/2019. ügyiratszámon függő hatályú döntést (továbbiakban: döntés) hozott az alábbiak szerint. A döntés a Kormányhivatal székhelyén megtekinthető.

A döntés rendelkező része:

„A Pest Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) a Váci Reménység Egyesület (2600 Vác, Dr. Csányi László krt.58.; továbbiakban: Kérelmező) kérelmére, egyes országos jelentőségű védett természeti területek, valamint európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű (Natura 2000) területek érintésével tervezett „Kitörés” elnevezésű gyalogos teljesítménytúrák (továbbiakban: teljesítménytúrák) megrendezésének természetvédelmi engedélyezésére irányuló közigazgatási hatósági eljárásban

függő hatályú döntést hoz az alábbiak szerint.

Amennyiben a Kormányhivatal 2019. április 04. napjáig a tárgyi ügy érdemében nem dönt, vagy nem szünteti meg az eljárást úgy

1. az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek, igazgatási szolgáltatási díjnak megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot a Kormányhivatal a Kérelmező részére megfizet;

2. a Kérelmező mentesül az eljárási költségek megfizetése alól;

3. a Kérelmezőt a kérelmezett jog gyakorlása megilleti.

Jelen döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha a fenti ügyintézési határidő elteltével a Kormányhivatal az ügy érdemében nem döntött vagy az eljárást nem szüntette meg. Erről a Kormányhivatal külön értesítést küld.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, ellene közigazgatási per indítható, a közlés és az ügyintézési határidő leteltét követő naptól számított harminc napon belül – a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelemre való hivatkozással- a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, a Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel, amennyiben a Kormányhivatal az ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg.
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. ”

A döntés indokolásának kivonata:
A Kormányhivatal a kérelmező ügyfél kérelme alapján a fent idézett rendelkező részben foglaltak szerint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38. § (1) bekezdésének i) pontja, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés d) pontja, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8. §-a és 15. § (1) bekezdése alapján fent hivatkozott számon függő hatályú döntést hozott, figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 41.§ és 43.§ rendelkezéseire.

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségről: A Kormányhivatal fenti számú döntésével szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, ellene közigazgatási per indítható, a közlés és az ügyintézési határidő leteltét követő naptól számított harminc napon belül – a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelemre való hivatkozással- a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, a Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel, amennyiben a Kormányhivatal az ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A Kormányhivatal a hirdetményt a hivatalában, a honlapján (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/kornyezetvedelmi-hirdetmenyek) valamint a központi rendszeren (http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/) közzéteszi.


A közlemény kifüggesztésének napja: 2019. január 11.

A közlemény levételének napja: 2019. január 27.


Budapest, 2019. január 11.

Csatolmányok:

207-2019 függő közlemény.pdf