2019. October 17., Thursday

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Sárbogárd, 0522/187. hrsz. th. hulladéklerakó IPPC eng. módosítása és felülvizsg.
  2. 5900 Orosháza, Szüret u. 41. hrsz: 7312/26.
  3. Szentes 19457/2. hrsz. árverése
  4. Szentes 0487/10. hrsz. árverése
  5. Szentes 0498/10. hrsz. árverése

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Vasvár Város Jegyzője

Osztály: Városfejlesztési és Műszaki Osztály

Címe: 9800 Vasvár, Alkotmány utca 1..

Telefon: 0694572022

Fax: 0694572011

E-mail cím: bubics.tamas[kukac]vasvar.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Bubics Tamás

Telefon: 0694572022

Fax: 0694572011

E-mail cím: bubics.tamas[kukac]vasvar.hu

Eljáró hatóság

Neve: Vasvár Város Jegyzője

Címe: 9800 Vasvár, Alkotmány utca 1..

Kérelmező

Neve: SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 201900061860

Iktatási szám: V/Ált/1058-3/2019

Kifüggesztés időpontja: 2019. October 04.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2019. November 03.

Kifüggesztés helye: Hírdető tábla

A hirdetmény tárgya: Közhírré tétel

Kategória: Építésügy és területfejlesztés

Cimke: eljárás engedélyezési általános építési

Jogorvoslat

Jogorvoslat: A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 112. §-a, 116. § (1)-(2) bekezdése alapján

Határideje: 2019. November 03.

Törzsszöveg

9800 Vasvár, Alkotmány utca 1. • telefon +3694572010 • fax: +3694572011
e-mail: jegyzo@vasvar.hu

Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201900061860
Iratazonosító: IR-000407027/2019
Iktatószám: V/Ált/1058-5/2019
Ügyintéző: Bubics Tamás
Elérhetősége: +3694572022, bubics.tamas@vasvar.hu

Tárgy: Közhírré tétel
Építési engedélyezési eljárás (általános)
Építtető: SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
9700 Szombathely, Welther Károly utca 4.
Építés helye: 9700 Szombathely, Homok út, 4425/23 hrsz.
Építés tárgya: Szent Márton Lovasközpont építése

KÖZLEMÉNY
Vasvár Város Önkormányzat Jegyzője, mint az építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: ÉH rendelet) 10. § (4) bekezdés h) pontja és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Továbbiakban: Ákr.) 89. §-a alapján közhírré teszi a V/Ált/1058-3/2019 iktatószámú függő hatályú döntésről készült közleményt.

- eljáró hatóság megnevezése: Vasvár Város Önkormányzat Jegyzője
- az iktatószám: V/Ált/1058/2019
- az ügy tárgya: Szent Márton Lovasközpont építése
- kérelmező ügyfél SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
- a közlemény közzétételének napja: 2019. október 04.
- a közzététel időtartama: 15 nap
- a közlemény közlésének napja: 2019. október 19.
- ügyféli kör: A szombathelyi 4425/15; 4425/17; 4425/18; 4425/24;
4637/1; 4637/2; 4641/2; 4641/7; 4644/4; 4644/6;
4644/6/A; 4644/6/A/1; 4644/6/A/2; 4645/2; 4645/3 és
4645/4 hrsz-ú ingatlannal rendelkezni jogosultak.


A V/Ált/1058-3/2019. iktató számú döntés rendelkező részének kivonata:

„SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt., 9700 Szombathely, Welther Károly utca 4. szám alatti építtető (továbbiakban: építtető) – meghatalmazottja: Vavrik Ferenc, 2096 Üröm, Fő utca 84. - által benyújtott kérelem alapján a 9700 Szombathely, Homok út, 4425/23 hrsz. alatti ingatlanon Szent Márton Lovasközpont építésére vonatkozó építési engedélyezési eljárás során amennyiben 2019. október 31. napjáig az ügy érdemében a hatóságom nem dönt, vagy az eljárást nem szünteti meg, akkor
 a kérelmezett jog gyakorlása a kérelmező ügyfelet megilleti,
 intézkedem a kérelmező ügyfél részére az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek - ennek hiányában tízezer forintnak- megfelelő összeg megfizetése iránt,
 a kérelmező ügyfél mentesül az eljárási költségek megfizetése alól
az eljárást lezáró döntés véglegessé válását követően.
Felhívom figyelmét, hogy a kérelmében foglalt tevékenység gyakorlására a kérelmező ügyfél akkor válik jogosulttá, ha jelen döntés véglegessé válása az értesítéssel igazolható.
Felhívom továbbá az építtető figyelmét, hogy jelen döntésem véglegessé válásával beálló joghatások nem mentesítik a tevékenység végzésére vonatkozó építésügyi és egyéb jogszabályokban meghatározott feltételek teljesítése alól.
Amennyiben az eljárás során 2019. október 31. napjáig érdemi döntés kerül kiadásra vagy az eljárás megszüntetésre kerül, úgy jelen függő hatályú döntésem az érdemi döntés, illetve az eljárást megszüntető végzés keltének napján – külön intézkedés nélkül - hatálytalanná válik.
A felfüggesztést elrendelő vagy szünetelést megállapító döntést megelőzően hozott függő hatályú döntéshez joghatás nem kapcsolódik.
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: ÉH rendelet) 10. § (3) bekezdése alapján értesítem, mint az eljárásban érinett ügyfelet, hogy hatóságunknál első fokú eljárás indult az alábbiak szerint:
 Az eljárás megindításának napja: 2019.09.27.
 Az ügy tárgya: Építési engedélyezési eljárás
 Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201900061860.
 Iratazonosító: IR-000399589/2019.
 Iktatási száma: V/Ált/1058-3/2019.
 Kérelmező neve, címe: SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási
Nonprofit Zrt., 9700 Szombathely, Welther Károly utca 4.
 Meghatalmazott: Vavrik Ferenc, 2096 Üröm, Fő utca 84.
 Az építés helye: 9700 Szombathely, Homok út, 4425/23 hrsz.
 Az építés tárgya: Szent Márton Lovasközpont építése.
 Az eljárást Vasvár Város Önkormányzat Jegyzője (9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.) folytatja le.
 Az ügy intézője: Bubics Tamás.
hivatali elérhetősége: Vasvári Polgármesteri Hivatal
9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.
Tel: 06/94/572-022, Fax: 06/94/572-011,
bubics.tamas@vasvar.hu
ügyfélfogadási idő: Hétfő: 800-1200-ig, 1300-1600-ig,
Szerda: 800-1200-ig, 1300-1600-ig,
Péntek: 800-1200-ig,
 Jelen ügyben az ügyintézési határidő: 35 nap.

 Az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.
 Az ügyben szakhatóságok bevonására is szükség van, a szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő 15/21 nap.
 Az ügyben ügyféli minőségben érdekeltek.
 Az eljárás során az ügyben nyilatkozatot tehet, az iratokba betekinthet.
 Az eljárás során helyette (ügyfél) törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat.
 A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton, vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel.
 Az ügyfél a választott kapcsolattartási formáról más - a hatóságnál rendelkezésre álló - formára áttérhet.
 Az ügyfél jogosult elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal. Ha a kapcsolattartás módjáról nyolc napon belül nem nyilatkozik, az eljárással kapcsolatos érdemi döntésről az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) általános felületén értesülhet.
 Amennyiben az ügyfél az ÉTDR rendszerben regisztrált felhasználó, úgy az eljáró hatóságtól egyedi kódot kaphat, mely kódnak a bejelentkezéskor történő megadásával irat betekintési jogot kap a fenti folyamatban lévő ügyhöz.
 Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. A másolat illetéke oldalanként 100 Ft.
 Amennyiben az első fokú eljárásban nyilatkozatot nem tesz, vagy kérelmet nem nyújt be, ügyféli jogát nem gyakorolhatja. Nyilatkozatnak kell tekinteni a tényállás tisztázására felhasználható tényekről, bizonyítékokról nyújtott ismereteket, vagy a tanúvallomással, a szakértői véleménnyel, a helyszíni szemlén vagy az ellenőrzés során tett megállapítással kapcsolatos észrevételt.

Egyidejűleg értesítem, hogy hatóságom a 9700 Szombathely, Homok út, 4425/23 hrsz.-ú ingatlanon a Szent Márton Lovasközpont építésére vonatkozó építési engedélyezési eljárása tárgyában

2019. október 08. (kedd) napján 1000 órakor helyszíni szemlét tart.

Felhívom az ingatlan tulajdonos figyelmét, hogy a hatóság eljáró tagja jogosult a szemlével érintett területre, építménybe és egyéb létesítménybe belépni, az eljárásban szereplő ügyfelek jelen lehetnek a helyszíni szemlén, ezért az ingatlanra bejutást  annak megtekintése érdekében  biztosítani szíveskedjen.

Felhívom továbbá az érintettek figyelmét, hogy a szemle megtartását vagy eredményes lefolytatását akadályozó személy eljárási bírsággal sújtható, a hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi. Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, legmagasabb összege – a jogszabályban foglalt eltéréssel – természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén pedig egymillió forint.

Jelen határozat ellen 2019. október 31-ét követő naptól vagy a közlés –amennyiben az későbbi időpontra esik- napját követő naptól számított 15 napon belül a jogorvoslati kérelem előterjesztésére jogosult ügyfél fellebbezését a 30.000.-Ft illeték előzetes megfizetését követően
 személyesen a Vas Megyei Kormányhivatalhoz (9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.) címzett és első fokú hatóságnál (Vasvár Város Önkormányzat Jegyzője 9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.) vagy kormányablaknál vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál nyújthatja be elektronikus adathordozón, vagy
 elektronikusan közvetlen feltöltéssel az ÉTDR-en keresztül .
Ha a fellebbező jogorvoslati kérelmének benyújtásakor már rendelkezik az ÉTDR rendszerben elektronikus tárhellyel, akkor a fellebbezésében meg kell jelölnie, hogy az elektronikus tárhelyén tárolt dokumentumok közül melyeket mellékeli fellebbezéséhez, amelyhez hozzáférést kell biztosítania hatóságomnak és a másodfokon eljáró hatóságnak.
Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre lehet hivatkozni.
A fellebbezési illeték fizetés módja a következő:
 A fellebbezés személyesen történő benyújtása esetén
 az ÉTDR 5.b formanyomtatványon illetékbélyeggel az ügyiratszám feltüntetésével eredetiben és elektronikus adathordozón vagy
 Építésügyi Fizetési Portál (továbbiakban: ÉFP) szolgáltatásainak felhasználásával (A szolgáltatás az https://efp.e-epites.hu címről érhető el.) vagy
 átutalási megbízással a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01012107 számú Eljárási illetékbevételi számlára, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint az ügyszám feltüntetésével. Az eljárási illeték megfizetését az elektronikus adathordozón az átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat másolatával kell igazolni.
 Az elektronikus úton kezdeményezett fellebbezés esetén
 az ÉFP szolgáltatásainak felhasználásával vagy
 készpénz átutalási megbízással vagy átutalási megbízással a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01012107 számú Eljárási illetékbevételi számlára kell megfizetni, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint az ügyszám feltüntetésével. Az eljárási illeték megfizetését az átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat másolatával kell igazolni.
A jogorvoslati kérelem előterjesztésére nem jogosult ügyfél jelen építésügyi hatósági eljárásban elmulasztott nyilatkozattételre vonatkozóan igazolási kérelmet terjeszthet elő az előzőekben ismertetett szerint hatóságomnál, amelynek illetéke 3 000.-Ft.
A határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt is, amennyiben ennek feltételei fennállnak.

A V/Ált/1058-3/2019. iktató számú döntés indoklásának kivonata:

„SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt., 9700 Szombathely, Welther Károly utca 4. szám alatti kérelmező nevében Vavrik Ferenc (2096 Üröm, Fő utca 84.) 2019.09.20. napján kérelemmel fordult az I. fokú építésügyi hatósághoz (Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjéhez), melyben a 9700 Szombathely, Homok út, 4425/23 hrsz. alatti ingatlanon a Szent Márton Lovasközpont építésére kért építési engedélyt.
A kizárási ok bejelentését követően a Vas Megyei Kormányhivatal Vasvár Város Jegyzőjét jelölte ki tárgyi ügyben eljáró hatóságnak a VA/HF02/174-2/2019. számú végzésében. Az építési engedélykérelem áttétele 2019. szeptember 26-án érkezett hatóságunkhoz ÉTDR felületen és a közigazgatási hatósági eljárás 2019.09.27. napján indult meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 112. §-a, 116. § (1)-(2) bekezdése alapján tettem lehetővé, továbbá a jogorvoslatról az Ákr. 43. § (6) bekezdése, 116. §-a, 118. § (3) bekezdése és az ÉH rendelet 70. §-a alapján adtam tájékoztatást.
A fellebbezés indokolási kötelezettségéről az Ákr. 118. § (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.
Az elmulasztott nyilatkozat tekintetében az igazolási kérelem benyújtásának lehetőségéről az Ákr. 53. §-a alapján adtam tájékoztatást.
A fellebbezési illetéket mértékét az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (Továbbiakban: Itv.). XV. melléklet III. bekezdés határozza meg. A fellebbezési illeték megfizetési módját az Itv. 73. §-a szabályozza.

A tájékoztatást az ÉH rendelet 10. § (3) bekezdése alapján foglaltam a függő hatályú döntésbe.
A tájékoztatás tartalmát az ÉH rendelet 10. § (4) bekezdése, 14/A. §-a, valamint az Ákr. 13. § (1) bekezdése, 33. § (4) bekezdése, 37. § (2) bekezdése és 50. §-a alapján határoztam meg.

A helyszíni szemlét az Ákr. 68. § (1) bekezdése alapján rendeltem el, a döntés meghozatalához szükséges tényállás tisztázása érdekében.
A felhívásokat az Ákr. 68.-69. §-a, 77. § (1) bekezdése alapján tettem.
A végzés elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 112. §-a és 116. § (3) bekezdése alapján zártam ki.
A tájékoztatást az Ákr. 68. § (3) bekezdése és az ÉH rendelet 6. § (3) bekezdése, 18. §-a alapján adtam.

Hatáskörömet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességemet a Vas Megyei Kormányhivatal VA/HF02/174-2/2019. számú végzése állapította meg.

Vasvár, 2019.10.04.

Dr. Ódor Ildikó jegyző nevében és megbízásából:

Varga Zoltán
osztályvezető

Közzétételre kerül:
1. Vasvári Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
2. Vasvár Város Önkormányzat honlapján (www.vasvar.hu)
3. Szombathely Megyei Jogú Város honlapján (www.szombathely.hu)
4. Központi rendszeren (hirdetmeny.magyarorszag.hu)
5. Irattár, helyben