2019. November 14., Thursday

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Szalkszentmárton hrsz.: 0321/25
  2. Dunaújváros, Budai N. A. u. 2. sz. hulladékgyűjtő udvar FE–08/KTF/6568-12/2018. iktsz. eng. mód. elj.
  3. Adás-vétel - Lajoskomárom hrsz.: 0262/29
  4. Székesfehérvár, Varjú u. 44. szám alatti telephelyére vonatkozó 16566/2014. iktsz. légszenny. pontforr. műk. eng. mód.
  5. Lepsény, Vasút u. 57. szám alatti telephelyén légszennyező pontforrások működtetési engedély elj.

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Címe: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

Telefon: 0678790247

E-mail cím: balaton.anita[kukac]bacs.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Balaton Anita

Telefon: 0678795247

Fax: 0678999621

E-mail cím: balaton.anita[kukac]bacs.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Címe: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: BK-04KAB/23451-3/2019

Kifüggesztés időpontja: 2019. October 18.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2019. November 18.

Kifüggesztés helye: Kalocsa

A hirdetmény tárgya: PWE-772 frsz-ú jármű fogalomból kivonása

Kategória: Közlekedés, hírközlés

Cimke: hirdetmény

Jogorvoslat

Jogorvoslat: Kalocsa

Határideje: 2019. November 18.

Törzsszöveg


BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
KALOCSAI JÁRÁSI HIVATALA
Ügyiratszám: BK-04/KAB/23451-4/2019. Tárgy: Az PWE-772 forgalmi rendszámú jármű forgalmból kivonási ügye
Ügyintéző: Balaton Anita Melléklet: -

VÉGZÉS
Az PWE-772 forgalmi rendszámú jármű forgalomból kivonási ügyében hirdetményi úton történő közlést rendelek el az alábbiak szerint:
Kifüggesztés napja: 2019. október 18.
Az eljáró hatóság megnevezése: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatala Kormányablak Osztály
Az ügy száma: BK-04/KAB/22451-3/2019.

Az ügy tárgya: PWE-772 forgalmi rendszámú jármű forgalomból kivonási ügye

A jármű tulajdonosa külföldi lakcímmel rendelkezik.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88. § (2) e) pontja alapján értesítem az ügyfelet, hogy a tárgyban hivatkozott ügyben 2019-10-17-n döntést hoztam, melynek kézbesítése akadályba ütközik, mivel a jogutód nem azonosítható, így a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik.
Az ügyben hozott határozatot a személyazonosságának, és a jármű tulajdonjogának igazolása mellett, ügyfélfogadási időben átveheti a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatala Kormányablak Osztálya Kalocsai Kormányablakánál, melynek címe: 6300 Kalocsa, Városház u.1.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 7.00 – 17.00 Kedd: 8.00 – 18.00 Szerda: 8.00 – 18.00 Csütörtök: 8.00 – 18.00 Péntek 8.00 – 18.00

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg. Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel.
INDOKOLÁS
Az PWE-772 forgalmi rendszámú jármű forgalomból kivonási miatti ügyében eljárást folytattam, mely során határozatot hoztam, azonban a jármű tulajdonosa külföldi lakcímmel rendelkezik.
Az Ákr. 88. § (1) bekezdése alapján a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha
a) az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik,
b) a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, vagy
c) azt törvény vagy kormányrendelet előírja.
(2) A hirdetmény tartalmazza
a) a kifüggesztés, a honlapon történő közzététel esetén a közzététel napját,
b) az eljáró hatóság megnevezését,
c) az ügy számát és tárgyát,
d) az ügyfél nevét és utolsó ismert lakcímét (székhelyét), továbbá
e) azt a figyelemfelhívást, hogy a hatóság az ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközött, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést a hatóságnál átveheti.
(3) A hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.
Az Ákr. 85. § (5) b) pontja szerint, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja
a) az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy
b) a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.
A jogorvoslat lehetőségeiről az Ákr. 112. § alapján adtam tájékoztatást, mely szerint a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.
Az önálló fellebbezést az Ákr. 116. § (3) bekezdése alapján zártam ki, mely kimondja, hogy önálló fellebbezésnek van helye
a) az ideiglenes biztosítási intézkedésről szóló,
b) az ügyféli jogállásról vagy jogutódlásról rendelkező,
c) a kérelmet visszautasító,
d) az eljárást megszüntető,
e) az eljárás felfüggesztése vagy szünetelése tárgyában hozott,
f) az eljárási bírságot kiszabó,
g) a fellebbezési határidő elmulasztása miatt benyújtott igazolási kérelmet elutasító,
h) a zár alá vételt vagy lefoglalást elrendelő, valamint ezek megszüntetése iránti kérelmet elutasító,
i) az iratbetekintési jog gyakorlására irányuló kérelem tárgyában hozott elutasító,
j) az iratbetekintési jog korlátozására irányuló kérelem tárgyában hozott, valamint
k) az eljárási költség megállapításával és viselésével kapcsolatos, a költségmentesség iránti kérelmet elutasító, a költségmentesség módosításáról vagy visszavonásáról szóló elsőfokú végzés ellen.
Az eljárási cselekmény kapcsán az Ákr. 124. § szerinti eljárási költség nem keletkezett, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.
Hatáskörömet a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés h) pontja, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § (1) a) pontja, illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 3.§ (1)-(2) bekezdése állapítja meg.


Kalocsa, 2019. szeptember 18.


Dr. Bedics Andrea
járási hivatalvezető nevében és megbízásából:


Takáts Krisztián
osztályvezető