2020. June 01., Monday

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Tyukod hrsz.: 079/5
  2. Adás-vétel - Csenger hrsz.: 0100/55
  3. Adás-vétel - Tarhos hrsz.: 0341/17
  4. Adás-vétel - Nyírgelse hrsz.: 0120/8
  5. Adás-vétel - Mezőhék hrsz.: 031/1

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Osztály: Környezetvédelmi Osztály

Csoport: Komplex engedélyezés

Címe: 3300 Eger, Szövetkezet utca 4.

Telefon: 0636795145

Fax: 0636795174

E-mail cím: zoldhatosag[kukac]heves.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Nagy Fanni

Telefon: 0636795153

Fax: 0636795174

E-mail cím: nagy.fanni[kukac]heves.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály

Címe: 3300 Eger, Szövetkezet utca 4.

Kérelmező

Neve: PEMIKA TRANS Kft.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: HE-02/KVTO/00823/2020

Kifüggesztés időpontja: 2020. March 13.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2020. July 21.

Kifüggesztés helye: 3300 Eger, Szövetkezet utca 4.

A hirdetmény tárgya: Mezőtárkány077/9hrsz alatti sertéstartó telepen tervezett tevékenységre összevont körny hatásvizsgálati és egys. környhaszn. elj

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: összevontkörnyezeti mezőtárkány környezethasználati pemika engedélyezés

Törzsszöveg

KÖZLEMÉNY

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályán indult, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó engedélyezési eljárásról

Ügy száma: HE-02/KVTO/00823/2020.
Ügy tárgya: A Pemika Trans Kft. (Mezőtárkány) által a Mezőtárkány 077/9 hrsz. alatti sertéstartó telepen tervezett állattartási tevékenységre vonatkozóan kezdeményezett, összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás
Kérelmező: PEMIKA TRANS Kft. (3375 Mezőtárkány, 052/31 hrsz.)
A beruházással érintett ingatlan helyrajzi száma: Mezőtárkány, 077/9 hrsz.
Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Mezőtárkány
A tervezett tevékenység rövid ismertetése:
A PEMIKA TRANS Kft. a Mezőtárkány 077/9 hrsz-ú, saját tulajdonú ingatlanon található, jelenleg használaton kívüli sertéstartó telep felújítását követően állattartási tevékenységet kíván folytatni. Az ingatlan 1 ha 3475 m2 nagyságú, jelenleg kivett tanya művelési ágú terület, mely Natura 2000 területen helyezkedik el. A telep felújítását követően 5 db állattartó épületben 2100 db hízósertés egyidejű tartását szeretné végezni. Éves szinten 7 350 db hízó kibocsátását tervezik. A tevékenységhez kapcsolódó egyéb létesítmények: 1 db szociális épület, 1 db kommunális szennyvízakna (5 m3), 5 db takarmánytároló siló, vízellátó rendszer, veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely, állati tetem gyűjtőhely. A sertéstelepet mezőgazdasági területek veszik körül, így az üzem által kibocsátott almos trágya talajerő utánpótlás céljából kijuttatásra kerülne.
Az eljárás megindításának napja: 2020. március 7.
Az eljárás ügyintézési határideje: 130 nap
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.
Ügyintéző neve: Nagy Fanni
Elérhetősége (e-mail): nagy.fanni@heves.gov.hu
Az eljárás megindításának ténye:
Kérelmező 2020. március 6-án benyújtott kérelmében a Mezőtárkány 077/9 hrsz. alatti sertéstartó telepen tervezett állattartási tevékenységre vonatkozóan összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárást kezdeményezett.
A tervezett tevékenység a Khvr.
 3. sz. melléklet 6. pontja [Intenzív állattartó telep (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) f) vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén baromfi esetében 10 számosállattól, egyéb állat esetében 50 számosállattól]
 2. sz. melléklet 11. pontja [Nagy létszámú állattartás b) 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára] hatálya alá tartozik.
A Khvr. 1. § szerint:
(3) A tevékenység megkezdéséhez, ha az
e) a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepel, és a tevékenység várható környezeti hatásai
ea) jelentősek, környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás,
eb) nem jelentősek, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedély szükséges.
(4) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást a környezethasználó kérelmére a környezetvédelmi hatóság - önálló engedélyezési eljárások lefolytatása helyett - összevontan folytatja le. Ha a környezethasználó nem kéri összevont eljárás lefolytatását, akkor a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi és egységes környezethasználati engedély szükséges. A környezetvédelmi engedély megszerzése az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást megelőzi.

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére:
A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 24. § (7) bekezdése szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról. A közleményt közzéteszi a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon, az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján, továbbá közhírré tétel céljából megküldi a közlemény közzétételével egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének a közleményt, a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányát. A jegyző gondoskodik a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül történő közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről. A közzététel időtartama legalább 30 nap.

A kérelem, a dokumentáció és mellékletei megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóságnál és az érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint a keltezés dátumától számított 30 napig a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon, HE-02/KVTO/00823/2020. számon.

A dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a környezetvédelmi hatósághoz, vagy az illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez írásban lehet benyújtani, a közhírré tétel időtartama alatt, 30 napon belül.

A környezetvédelmi hatóság az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:
- megadja az egységes környezethasználati engedélyt,
- a kérelmet elutasítja.

A közlemény közzétételének időpontja: 2020. március 13.

Eger, 2020. 03. 13.

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából:


Kelemen Zoltán
kormánytisztviselő