2020. July 10., Friday

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Noszvaj hrsz.: 0133/138
  2. Adás-vétel - Balástya hrsz.: 0222/15, 0222/14, 0222/48
  3. Adás-vétel - Jászboldogháza hrsz.: 090/37 hrsz
  4. Adás-vétel - Jászboldogháza hrsz.: 090/35 legelő 8349 m2 és 090/36 2,8361 ha szántó
  5. Adás-vétel - Jászboldogháza hrsz.: 090/38 hrsz

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

Osztály: Építésügyi Osztály 1.

Címe: 4025 Debrecen, Hatvan utca 16.

Telefon: 0652511030

E-mail cím: epo1[kukac]hajdu.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Vágóné Csirkés Rita

Telefon: 0652511034

E-mail cím: vagone.csirkes.rita[kukac]hajdu.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

Címe: 4025 Debrecen, Hatvan utca 16.

Kérelmező

Neve: Párizsi Udvarház Kft. és társai

Azonosító adatok

Ügyiratszám: HB/ÉTDR-19/1802/2020

Iktatási szám: HB/ÉTDR-19/1802-21/2020

Kifüggesztés időpontja: 2020. June 30.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2020. July 15.

Kifüggesztés helye: 4025 Debrecen, Hatvan utca 16.

A hirdetmény tárgya: Debrecen 7562/4 hrsz-ú ingatlanon felépült Párizsi Udvar III. megnevezésű projekt használatbavételi engedélye

Kategória: Építésügy és területfejlesztés

Cimke: engedély használatbavételi iiiütem párizsiudvar debrecen

Jogorvoslat

Jogorvoslat: közigazgatási per

Törzsszöveg

HB/ETDR-19/1802-21/2020 SZÁMÚ HIRDETMÉNY

HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLY MEGHOZATALÁRÓL


Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: építésügyi hatóság) tájékoztatja a Debrecen, 7562/4 hrsz-ú ingatlannal rendelkezni jogosultakat, hogy a Debrecen, Péterfia u. 21-23. szám alatti, 7562/4 hrsz-ú ingatlanon megépített, „PÁRIZSI UDVAR III” megnevezésű, 75 lakást, 2 üzletet, 2 rendelőt, 7 irodát magába foglaló vegyes rendeltetésű épület, valamint az épületben létesített 1 db 8 személyes és 2 db 13 személyes személyfelvonó használatbavétele ügyében 2020. június 25. napján HB/ETDR-19/1802-20/2020. számon határozatot hozott.

ÉTDR azonosító: 202000131021
ÉTDR iratazonosító: IR-000834807/2020
Ügyintéző neve: Vágóné Csirkés Rita
Elérhetősége: 4025 Debrecen, Hatvan utca 16. sz. III. em. 309. számú iroda
Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 08:00-12:00
csütörtök: 13:00-16:00
Kifüggesztés napja: 2020. június 30.
Levétel napja: 2020. július 15.

A fent ismertetett ügyben hozott döntést az ÉTDR rendszer használatával (www.etdr.gov.hu) az ügy ÉTDR azonosítójának ismeretében személyes ügyfélkapuján keresztül az építési hatóságtól kért egyedi belépési kóddal tekinthetik meg, illetve a kifüggesztés ideje alatt az ügyfél vagy meghatalmazottja a döntést ügyfélfogadási időben az építésügyi hatóságnál átveheti (4025 Debrecen, Hatvan utca 16. 3. em. 309. számú iroda).

A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni. A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per kezdeményezhető, melyet keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevelet a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 15 napon belül kell a Debreceni Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály (4025 Debrecen, Hatvan u. 16.) címén benyújtani.

Természetes személy a keresetlevelet személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti. Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. Jogi képviselővel eljáró felperesnek, valamint az E-ügyintézési tv. szerinti minden elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikusan kell benyújtani a keresetet. A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásának helye: https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client.
A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróságtól azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.
Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.
A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30 000 forint. A közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jog következtében le nem rótt kereseti illeték viseléséről a bíróság dönt.


Debrecen, 2020. június 26.


Rácz Róbert kormánymegbízott
nevében és megbízásából:
Császi Lajos
osztályvezető