Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Hirdetményét itt tudja beküldeni!

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  hirdetmeny@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Füzesabony hrsz.: 046/159 *** Adás-vétel - Füzesabony hrsz.: 046/186
  2. Adás-vétel - Ibrány hrsz.: 0175/9 hrsz.
  3. Adás-vétel - Ibrány hrsz.: 04/54 hrsz.
  4. Adás-vétel - Hegykő hrsz.: 045/65
  5. Adás-vétel - Hegykő hrsz.: 024/91, 024/92

Tovább »

ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÓ

Forrásintézmény

Neve: Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

Osztály: Földhivatali Osztály 4.

Címe: 2060 Bicske, Szent István út 7-11.

Telefon: 0622566013

E-mail cím: bicske.foldhivatal[kukac]fejer.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Székelyné Homonnai Krisztina

Telefon: 0622566013

E-mail cím: bicske.foldhivatal[kukac]fejer.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.

Címe: 2060 Bicske, Szent István út 7-11.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 301931/2021

magyarorszag.hu portálon való közzététel idõpontja: 2021. April 08.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2021. July 08.

A hirdetmény tárgya: JOGOSULT ADATRENDEZÉS - Tabajd külterület 0133/11 hrsz.

Kategória: Föld

Cimke: beazonosítatlan adategyeztetés foktftv

Törzsszöveg

HIRDETMÉNY

Az ingatlanügyi hatóság a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok tulajdonosai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 22. § (1)-(2) bekezdés alapján jelen tartalmú hirdetményt teszi közzé Tabajd Község Önkormányzatának honlapján és hirdetőtábláján, az ingatlanügyi hatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon:

A Fejér Megyei Kormányhivatal (eljáró szervezeti egység: Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4., 2060 Bicske, Szent István út 7-11., a továbbiakban: ingatlanügyi hatóság) hivatalból eljárást folytat földnek minősülő ingatlan beazonosítatlan tulajdonosa adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezése céljából.

A közigazatási eljárás adatai:
Ügyiratszám: 301.931/2021.
Ügyintéző: Székelyné Homonnai Krisztina
Telefon: 22/566-013

Az ingatlan adatai (település, fekvés, helyrajzi szám): Tabajd - külterület – 0133/11

1. A tulajdonosként bejegyzett személynek az ingatlanügyi hatóság rendelkezésére álló adatai:
• név: Füri Gábor
• születési név: -
• anyja neve: Bölcskei Mária
• ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett lakcíme: 1045 Budapest, Istvántelki u. 27.

2. az ingatlanügyi hatóság felhívja a figyelmet, hogy az ingatlan tulajdonjoga tekintetében érdekelt személy a hirdetmény közzétételétől számított 1 éven belül igazolhatja, hogy:
• a tulajdonjogot keletkeztető okirat (lásd: 3. pont) szerint az ingatlannak ő a tulajdonosa, vagy
• a tulajdonjogának megállapítására irányuló eljárást megindította, és ez az eljárás folyamatban van.

3. Az ingatlanügyi hatóság tájékoztatja az ingatlan tulajdonjoga tekintetében érdekelt személyeket, hogy a tulajdonjog az alábbi módokon igazolható:
• Bejegyzésre nem alkalmas olyan okirattal, amely tartalmazza:
i. az ingatlan tulajdonjogában érdekelt személy, vagy annak jogelődje részéről a tulajdonjog átruházására irányuló megállapodást
ii. az ingatlan megjelölését
iii. az ellenértéket, vagy a szerzés ingyenességét
• Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos hagyatékátadó végzéssel (bírósági ítélettel) igazolt örököse, vagy hatósági határozattal igazolt jogutódja által kiállított olyan teljes bizonyító erejű magánokirati formájú nyilatkozattal, amelyben az örökös, vagy jogutód elismeri, hogy az ingatlan tulajdonjoga tekintetében érdekelt személy, vagy annak jogelődje az ingatlan tulajdonjogának átruházásában már korábban megállapodott.

4. Az ingatlan tulajdonjoga tekintetében érdekelt személy az alábbi elérhetőségek valamelyikén igazolhatja tulajdonjogát:
• Személyesen, vagy postai úton: 2060 Bicske, Szent István út 7-11.
• ePapíron (ügyfélkapu használatával, epapir szolgáltatás igénybevételével)
• Hivatali Kapun keresztül: (KRID azonosítónk: 765245999)

A hirdetmény kormányzati portálon történő közzétételének napja: 2021. április 08.

A hirdetmény közzétételének időtartama: 90 nap.

A Foktftv.
• 22.§ (2) bekezdése értelmében az ingatlanügyi hatóság a hirdetmény közzétételéről értesítést küld a bejegyzett tulajdonos személyi-és lakcímnyilvántartásban feltüntetett lakcímére is.
• 23.§ szerint, ha az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként bejegyzett személy haláláról az ingatlanügyi hatóság tudomást szerez, hivatalból értesíti a jegyzőt a hagyatéki, vagy póthagyatéki eljárás megindítása céljából.
• 22.§ (6) és (7) bekezdései alapján, ha,
- jelen hirdetmény közzétételétől számított 1 év eredménytelenül telik el, vagy
- az ingatlan tulajdonjoga tekintetében érdekelt személy(ek) által benyújtott irat(ok) alapján sem válik ismertté az adatfeltárással beazonosított, vagy az adatfeltárással nem érintett személy halálának időpontja
akkor az ingatlanügyi hatóság hivatalból megállapítja, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett személy nem beazonosítható, és ezáltal az ingatlan tulajdoni helyzete rendezetlen. Ezzel egyidejűleg feljegyzi az ingatlan rendezetlenségének tényét az ingatlan tulajdoni lapjára, több tulajdonos esetén a nem beazonosítható tulajdonos tulajdoni hányadára történő utalással.
• 25. § (1) bekezdésre figyelemmel: az ingatlanügyi hatóságnak a 21. § (4) bekezdésében, illetve a 22. § (6) bekezdésében foglaltak megállapításáról szóló döntése véglegessé válását követő 60. napon a nem beazonosítható személynek az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonában álló ingatlan e törvény erejénél fogva az állam tulajdonába kerül.
• 25. § (2) bekezdés szerint az állam tulajdonszerzése az ingatlant terhelő, illetve az ingatlanra vonatkozó és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogokat nem érinti.
• 25. § (3) bekezdés alapján az ingatlanügyi hatóság az állam tulajdonjogát és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi joggyakorlót hivatalból jegyzi be az ingatlan-nyilvántartásba, egyidejűleg törli a tulajdoni helyzet rendezetlenségének tényét.

A hatáskört a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 1. §-a, a 36. § b) pontja és a 37. § (1) bekezdése, valamint a Foktftv. 22. §-a (és 24. §-a – ha az eljárás kérelemre indult), míg az illetékességet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja alapozza meg.

Csatolmányok:

301931-2021-Hirdetm_ny-al__rt_alairt.pdf