2020. June 01., Monday

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Tyukod hrsz.: 079/5
  2. Adás-vétel - Csenger hrsz.: 0100/55
  3. Adás-vétel - Tarhos hrsz.: 0341/17
  4. Adás-vétel - Nyírgelse hrsz.: 0120/8
  5. Adás-vétel - Mezőhék hrsz.: 031/1

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Csorna Város Polgármesteri Hivatala

Osztály: Szervezési és Hatósági Osztály

Csoport: Építéshatósági Csoport

Címe: 9300 Csorna, Szent István tér 22.

Telefon: 0696590153

Fax: 0696261680

E-mail cím: csorna[kukac]csorna.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: KEREKES LÁSZLÓ

Telefon: 0696590153

Fax: 0696261680

E-mail cím: kerekes.l[kukac]csorna.hu

Eljáró hatóság

Neve: CSORNA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

Címe: 9300 CSORNA, SZENT ISTVÁN tér 22.

Kérelmező

Neve: Nagyné Balázs Anita

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 833-33/2010/1

Iktatási szám: 833-37/2010/1

Kifüggesztés időpontja: 2010. October 04.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2101. January 02.

Kifüggesztés helye: ÁLLAM ÉS KÖZIGAZGATÁSI ELEKTROMOS FALIÚJSÁG

A hirdetmény tárgya: ÉRTESÍTÉS

Kategória: Építésügy és területfejlesztés

Cimke: hírdetmény

Törzsszöveg


Csorna Város Jegyzője
9301. Csorna, Szent István tér 22.
Tel.: (96) 590-153; FAX: (96) 261-680.

Ügyiratszám: 833-35/2010/1.
Telefon: 96/590-153
Tárgy: Nagyné Balázs Anita Csorna
használatbavételi engedély ügyében
értesítés az eljárás megindításáról


VÉGZÉS HIRDETMÉNYI ÚTON TÖRTÉNŐ ÉRTESÍTÉSRŐL

Csorna Város Jegyzője mint elsőfokú építésügyi hatóság értesítem
 a hatásterületen levő ingatlanok tulajdonosait valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használóit, a törvény által meghatározott Társadalmi és Érdekképviseleti szerveket
hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 29 § (1) bekezdés alapján, Nagyné Balázs Anita ( címe: 9300, Csorna, Damjanich u. 5. ) kérelmére tárgyi ügybe, Csorna Város Polgármesteri Hivatal Szervezési és Hatósági Osztály Építéshatósági csoportjánál építésügyi hatósági eljárás indult.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (3), (7) bekezdése értelmében az eljáró hatóság a tárgyban megjelölt ügyben az - eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfelet kivéve - az ismert ügyfelet (-ket) értesíti. A fentiek alapján az alábbiakról tájékoztatom:
Az ügy tárgya: Csorna, Vasútas utcai 2796/2. hrsz.-ú ingatlanon felépített hulladék hasznosító telep használatbavételi engedélyezése.
Az ügy (kérelem) iktatási száma: 833-33/2010/1.
Az ügyintéző neve: Kerekes László
Elérhetősége: telefon: 96/590-153. fax: 96/261-680
Cím: Csorna Város Polgármesteri Hivatal Szervezési és Hatósági Osztály Építéshatósági csoport 9300 Csorna, Szent István tér 22. 26 számú iroda
Az eljárás megindításának napja: 2010. október 01.
Az ügyintézési határidő: 22 munkanap
Az ügyintézési határidőbe nem számít bele:
- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a a Ket. 36 § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
- szakhatóság eljárásának időtartama,
- eljárás felfüggesztésének időtartama,
- a bizonyítékok ismertetésének időtartama a Ket .70. § (12) bekezdése alapján,
- a hatóság működését egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
- a kérelem, döntés vagy egyéb irat fordításához szükséges idő,
- az ügygondnok kirendelésére irányuló eljárás időtartama,
- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.


- az ügyben keletkezett iratokba betekinthet és azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.
Az ügyiratba való betekintés és nyilatkozattétel időpontját kérjük szíveskedjék telefonon előre egyeztetni.
- az ügyiratba való betekintés és nyilatkozattétel ügyfélfogadási időben a fenti címen
- ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda, péntek 8-12 óráig, szerda 13-16 óráig
Tájékoztatom, hogy a Ket. 28/A.§ (1) bekezdése alapján az ügyfél és a hatóság közötti kapcsolattartás formái a következők, amennyiben az adott kapcsolattartási mód jogszabályi feltételei fennállnak:
- írásban (postai úton telefaxon, személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útján, a hatóság kézbesítője útján, kézbesítési ügygondnok útján, hirdetményi úton )
- szóban (személyesen).
A hatóság kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségei az alábbiak:
Cím: Polgármesteri Hivatal 9300 Csorna, Szent István tér 22
Telefax:96/261-680

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 53/A. § (1) bekezdése alapján az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban – kormányrendeletben meghatározott eljárások kivételével – az ügyfél nem jogosult és a hatóság nem köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani
A hatóság által nyújtott elektronikus tájékoztatás elérhetősége: www.csorna.hu
Az ügyben az érdemi döntés meghozatala előtt helyszíni szemlét tartunk amennyiben azon részt kíván venni azt hivatalom felé a fenti kapcsolattartási módok szerint jelezze!
Ezen végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs, az csak az ügy érdemében döntő határozat, vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

I N D O K O L Á S

Hatóságom előtt tárgyi ügyben eljárás indult a rendelkező részben adott tájékoztatás szerint. Az eljárás megindításáról az értesítési kötelezettségemnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 29. § (3) bekezdése alapján, a 29 § (5), (7) bekezdése szerint tettem eleget a 29 § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott határidőn belül.
Hatásköröm és illetékességem a 343/2007. (XII.23.) Kormányrendelet 1. §. (1) bekezdése és 1/A számú melléklete állapítja meg.
Végzésem a fenti tényálláson és a hivatkozott jogszabályokon alapul. A jogorvoslati jogról való tájékoztatást a Ket 98. § (2) bekezdése alapján adtam meg.

Csorna, 2010. október 04.

Dr. Döbrössy Adrienn jegyző nevében és megbízásából:


Kerekes László
ügyintéző
Kihelyezés:2010. 10. 04.