2018. június 20., szerda

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. „Zánka kikötő kialakítása” előzetes vizsgálati eljárás
  2. Folyamatos ingatlanárverési hirdetmény, Bacsa Ferenc adós
  3. Folyamatos ingatlanárverési hirdetmény, Cseszkó Róbert Roland és Lázár Orsolya adósok
  4. Szenes, Ürge u. 27. sz. árverése
  5. Adás-vétel - Tiszabábolna hrsz.: 0103/6

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Pécs MJV POlg Hiv

Osztály: Ügyfélszolgálati Főosztály

Csoport: Ügyfélszolgálat

Címe: 7601 Pécs, Kossuth tér 1-3.

Telefon: 0672533800

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Fábos Éva

Telefon: 0672533800

Eljáró hatóság

Neve: Pécs MJV Polg Hiv

Címe: 7601 Pécs, Kossuth tér 1-3.

Kérelmező

Neve: Pécs MJV Polg

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 14-14/5021/2011

Iktatási szám: 15-15/5925-5/2011

Kifüggesztés időpontja: 2011. május 09.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2022. május 25.

Kifüggesztés helye: kossuth tér

A hirdetmény tárgya: FAE-092 forg kivonás

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: gépjármű

Törzsszöveg

Gépjármű hivatalból történő kivonása ügyben a pécsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján a 15-15/5925-4/2011 számú, 2011. március 08. napján kelt határozat/végzés 15 napra történő k i f ü g g e s z t é s é t r e n d e l e m el.

Hatóságom fenti ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése mivel a lakhely ismeretlen meghiúsult, ezért az ügyfél vagy meghatalmazottja a döntést Pécs MJ Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Főosztály Okmányirodán átveheti.

Kérem a kifüggesztést követőn a határozat/végzés visszaküldéséről gondoskodni szíveskedjen.

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszűntető végzés ellen fellebbezésben támadható meg.

I N D O K O L Á S

A(z) FAE-092 frsz-ú jármű hivatalból történő kivonása ügyben folytatott eljárás során hozott 15-15/5925-4/2011 számú határozat, „címzett ismeretlen helyre költözött” jelzéssel érkezett vissza hatóságomhoz.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény másként nem rendelkezik, hirdetményi úton történő közlésnek van helye feltéve, hogy az ügyfél lakcíme, illetve székhelye ismeretlen, vagy a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyre költözött.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Az önálló fellebbezést a Ket. 98.§ (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98.§ (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.

Hatáskörömet az okmányirodák kijelöléséről és illetékességéről szóló 256/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdése, illetékességemet a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5.§ (1) bekezdés h) pontja állapítja meg.

Pécs, 2011-04-28

Dr. Modrovits Sándor a jegyzői hatáskörök
gyakorlásával megbízott aljegyző
felhatalmazása alapján kiadmányozta:


Dr. Szilágyi Csilla
osztályvezető