Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Hirdetményét itt tudja beküldeni!

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  hirdetmeny@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Lejáró hirdetmények

  1. Tiszakécske: külterület 0279/33. hrsz. - Hiányos adatú érdekelt
  2. Ágasegyháza külterület 060/14 hrsz. - Hiányos adatú érdekelt
  3. Ladánybene, külterület 020/5 - hiányos adatú érdekelt
  4. Ágasegyháza külterület 069/31 és 069/64 hrsz - Hiányos adatú érdekelt
  5. Szentkirály külterület 0233/20 hrsz - Hiányos adatú érdekelt

Tovább »

ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÓ

Forrásintézmény

Neve: Pécs MJV POlg Hiv

Osztály: Ügyfélszolgálati Főosztály

Csoport: Ügyfélszolgálat

Címe: 7601 Pécs, Kossuth tér 1-3.

Telefon: 0672533800

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Fábos Éva

Telefon: 0672533800

Eljáró hatóság

Neve: Pécs MJV Polg Hiv

Címe: 7601 Pécs, Kossuth tér 1-3.

Kérelmező

Neve: Pécs MJV Polg

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 14-14/5021/2011

Iktatási szám: 15-15/5925-5/2011

magyarorszag.hu portálon való közzététel idõpontja: 2011. May 09.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2022. May 25.

Föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat: kossuth tér

A hirdetmény tárgya: FAE-092 forg kivonás

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: gépjármű

Törzsszöveg

Gépjármű hivatalból történő kivonása ügyben a pécsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján a 15-15/5925-4/2011 számú, 2011. március 08. napján kelt határozat/végzés 15 napra történő k i f ü g g e s z t é s é t r e n d e l e m el.

Hatóságom fenti ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése mivel a lakhely ismeretlen meghiúsult, ezért az ügyfél vagy meghatalmazottja a döntést Pécs MJ Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Főosztály Okmányirodán átveheti.

Kérem a kifüggesztést követőn a határozat/végzés visszaküldéséről gondoskodni szíveskedjen.

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszűntető végzés ellen fellebbezésben támadható meg.

I N D O K O L Á S

A(z) FAE-092 frsz-ú jármű hivatalból történő kivonása ügyben folytatott eljárás során hozott 15-15/5925-4/2011 számú határozat, „címzett ismeretlen helyre költözött” jelzéssel érkezett vissza hatóságomhoz.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény másként nem rendelkezik, hirdetményi úton történő közlésnek van helye feltéve, hogy az ügyfél lakcíme, illetve székhelye ismeretlen, vagy a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyre költözött.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Az önálló fellebbezést a Ket. 98.§ (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98.§ (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.

Hatáskörömet az okmányirodák kijelöléséről és illetékességéről szóló 256/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdése, illetékességemet a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5.§ (1) bekezdés h) pontja állapítja meg.

Pécs, 2011-04-28

Dr. Modrovits Sándor a jegyzői hatáskörök
gyakorlásával megbízott aljegyző
felhatalmazása alapján kiadmányozta:


Dr. Szilágyi Csilla
osztályvezető